Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-713d/08/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data wpływu 12 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia: 13 października 2008 r. (data wpływu 17 października 2008 r.), 27 października 2008 r. (data wpływu 30 października 2008 r.), oraz 3 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu "Zagospodarowanie plaży przy jeziorze w T." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismami z dnia 13 i 27 października oraz 3 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu "Zagospodarowanie plaży przy jeziorze w T.".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W latach 2009 - 2010 planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "B" w labiryntach natury - wzmocnienie konkurencyjności i pozycji regionu na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej". W ramach tego zadania realizowane będą następujące projekty:

1.

Turystyczne zagospodarowanie remizy "S" w C. (rozbudowa i przebudowa).

2.

Turystyczne zagospodarowanie remizy "S" w Z. (m.in. zagospodarowanie poddasza, rozbudowa systemu grzewczego).

3.

Wyposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy Jeziorze W. (zakup sprzętu pływającego oraz rowerów).

4.

Zagospodarowanie plaży przy jeziorze w T. (m.in. zakup sanitariatów, koszy na śmieci, urządzenie boiska do siatkówki, wyposażenie w elementy zabawowe dla dzieci).

5.

Budowa amfiteatru w C.

Pomieszczenia "S" w C. i "S" w Z. będą oddane w zarząd Ośrodkowi Kultury, zaś wypożyczalnia sprzętu w dzierżawę podmiotowi prywatnemu. Z tytułu realizowanej inwestycji Gmina nie będzie otrzymywać żadnych przychodów. Całość zadania inwestycyjnego realizowana będzie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych. Za zrealizowane zadania nie będzie przysługiwał zwrot podatku od towarów i usług na zasadach, o których mowa w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Realizowane zadanie służyć będzie działalności statutowej Gminy.

W pismach uzupełniających opis stanu faktycznego wskazano, iż plaża przy jeziorze w T. wykorzystywana będzie do działalności statutowej. Zarząd nad nią należeć będzie do Gminy, dostęp do niej będzie bezpłatny, nie planuje się również jej przekazania odrębnemu podmiotowi w ramach umowy cywilnoprawnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do odliczenia całości podatku od towarów i usług od planowanej inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Stosownie do dyspozycji przepisu § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanymi w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionych w złożonym wniosku okoliczności faktycznych sprawy wynika, że inwestycja wykonana zostanie w ramach zadań statutowych Gminy, zarząd nad plażą należeć będzie do Gminy, dostęp do niej będzie bezpłatny, nie planuje się również jej przekazania odrębnemu podmiotowi w ramach umowy cywilnoprawnej. Gmina nie osiągnie żadnego przychodu w związku z zagospodarowaniem plaży.

Reasumując, skoro nabywane w związku z realizowaną inwestycją towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących te zakupy.

Końcowo wskazać należy, iż kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją pozostałych inwestycji, rozstrzygnięte zostaną w odrębnych interpretacjach tut. organu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl