Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-698/08/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2008 r. (data wpływu 7 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2008 r. (data wpływu 16 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją działania p.n. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2008 r. Gmina złożyła wniosek, uzupełniony pismem z dnia 3 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku zawartego w fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją działania p.n. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest partnerem w realizacji projektu kluczowego współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, (oś priorytetowa 6. "Wsparcie rozwoju turystyki", działanie 6.1. "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze". Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Powiat. W ramach projektu zostaną zagospodarowane jeziora w K. i Z.

W ramach zagospodarowania jeziora w Z. powstanie ścieżka pieszo-rowerowa z polbruku z oświetleniem, wykupiony zostanie teren przy plaży, wybudowane zostanie pomieszczenie dla ratownika z wyposażeniem oraz zostaną wykonane inne prace np. regulacja terenu nadbrzeżnego i jeziora.

W ramach zagospodarowania plaży w K. wybudowana zostanie ścieżka piesza wraz z oświetleniem z polbruku, pomieszczenie dla ratownika z wyposażeniem, zakupiona zostanie scena i wykupiony grunt.

Zakupy te oraz wykonywane prace nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej, a więc nie będzie miał zastosowania przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2008 r. o podatku od towarów i usług. Nie można zaliczyć poniesionych wydatków z tytułu ww. inwestycji do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Wyżej wymienione inwestycje wynikają z zadań statutowych Gminy, która nie jest w tym zakresie podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w fakturach dokumentujących inwestycję w systemie podatku VAT lub poza tym systemem.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie On miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. Inwestycja, którą chce realizować należy do zadań własnych Gminy, a więc Gmina w tym zakresie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie można również zaliczyć nieodliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto Wnioskodawca, w piśmie z dnia 3 września 2008 r. wskazał, że nie będzie mu przysługiwało prawo do zwrotu podatku na podstawie rozdziału 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 80-035 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl