ITPP2/443-691a/09/PS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP2/443-691a/09/PS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-691a/09/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2009 r. (data wpływu 24 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem pojazdu typu quad - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku pełnej kwoty naliczonego w związku z nabyciem pojazdu typu quad.

W przedmiotowym wniosku, który dotyczył dwóch stanów faktycznych oraz jednego zdarzenia przyszłego i wymagał uzupełnienia braków formalnych, w związku z czym wezwano Panią o ich usunięcie, został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Pani firma zajmuje się m.in. sprzątaniem i administrowaniem budynków oraz terenów przyległych. W miesiącu lutym tego roku zakupiony został pojazd typu quad zaopatrzony w pług do odśnieżania. W homologacji otrzymanej przy zakupie, w poz. rodzaj pojazdu widnieje wpis "samochodowy inny". Nie jest to samochód osobowy ani ciężarowy. Wskazuje Pani, że wg definicji art. 2 pkt 23 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, zakupiony pojazd jest pojazdem specjalnym, a według ustawy o podatku od towarów i usług, pojazdami specjalnymi są pojazdy, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 5 o przeznaczeniu wymienionym w załączniku nr 9 do ustawy. W poz. 9 tego załącznika wymieniony został pojazd specjalny zimowego utrzymania dróg.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu zakupu przedmiotowego pojazdu przysługuje 100% odliczenie podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, miał prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego przy zakupie pojazdu typu quad z pługiem śnieżnym, gdyż w załączniku nr 9 do ustawy, w poz. 9 wymienione zostały pojazdy specjalne zimowego utrzymania dróg, a zakupiony pojazd służy utrzymaniu dróg wewnętrznych i placów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do brzmienia przepisu art. 86 ust. 3 cyt. ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Zgodnie z ust. 4 pkt 5 powołanego artykułu, ust. 3 tego artykułu nie dotyczy pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy. W poz. 9 tego załącznika wymienione zostały pojazdy specjalne zimowego utrzymania dróg.

W art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), a nie jak wskazał Wnioskodawca w pkt 33 tego artykułu, ustawodawca określił, że pojazd specjalny, to pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.

W poz. 67 tabeli nr 1 "Rodzaje i podrodzaje pojazdów", załącznika nr 4 ("Klasyfikacja pojazdów") do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.) wymieniono rodzaje pojazdów klasyfikowanych jako "samochodowy inny". Do tego rodzaju zaliczają się następujące podrodzaje pojazdów:

* czterokołowiec (kategoria homologacyjna L7e),

* czterokołowiec lekki (kategoria homologacyjna L6e),

* inny.

Natomiast w poz. 2 tabeli nr 3 ("Przeznaczenia pojazdów specjalnych") do tego rozporządzenia, wymieniono pojazdy zimowego utrzymania dróg.

Z przepisów prawa o ruchu drogowym wynika, że pojazd samochodowy może być pojazdem przeznaczonym do wykonywania specjalnej funkcji, określonej w ww. tabeli.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że ograniczenie zawarte w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczące odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu innych pojazdów samochodowych nie dotyczy pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu ww. przepisów prawa o ruchu drogowym, o przeznaczeniu wymienionym w poz. 9 załącznika nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług, co wynika z treści art. 86 ust. 4 pkt 5 tej ustawy.

Mając na uwadze ww. przepisy prawa oraz fakt, że (jak wskazano w treści wniosku), dokonano nabycia pojazdu "samochodowy inny", który jest pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, o przeznaczeniu wymienionym w poz. 9 załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu jego nabycia, jeżeli dokonany zakup ma związek wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i nie wystąpiły przesłanki wykluczające to prawo, określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie informuje się, że kwestia dotycząca prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 500 kg została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej znak ITPP2/443-691b/09/PS, natomiast kwestia dotycząca prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu samochodu ciężarowego została rozstrzygnięta postanowieniem znak ITPP2/443-691c/09/PS.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl