Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-691/08/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. (data wpływu 6 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 29 września i 20 października 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu: "Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2008 r. złożono wniosek, uzupełniony pismami z dnia 29 września i 20 października 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu: "Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią"

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację projektu "Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią" Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób podatku naliczonego wynikającego z poniesionych nakładów inwestycyjnych. Brak możliwości odzyskania podatku wynika z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którym podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki, a więc odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony wykorzystane są do czynności opodatkowanych. W przypadku Związku towary i usługi nabywane przy realizacji inwestycji nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Związek Gmin nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie świadczy usług i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W piśmie z dnia 29 września 2008 r. uzupełniono wniosek o informację, z której wynika, iż wybudowana stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią będzie przekazana nieodpłatnie w użytkowanie dla zakładu budżetowego (Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami) powołanego uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin w celu wykonywania usług komunalnych użyteczności publicznej. Związek nie będzie uzyskiwał żadnych przychodów w związku z korzystaniem z wybudowanej stacji przez mieszkańców terenu objętego działaniem Rejonu Gospodarki Odpadami.

W związku z powyższym, w piśmie z dnia 29 września 2008 r., zadano następujące pytanie.

Czy Związek Gmin ma prawo odliczania podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu "Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Związek nie jest podatnikiem VAT, nie świadczy usług i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione warunki: odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca jest zrzeszeniem gmin, powołanym w celu wspomagania wykonywania zadań publicznych gmin z zakresu ochrony środowiska, rozwoju ekologicznego i edukacji ekologicznej społeczeństwa. We wniosku wskazano, iż Związek nie prowadzi działalności gospodarczej. Wybudowana stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią zostanie nieodpłatnie przekazana powołanemu w tym celu zakładowi budżetowemu. Związek jako realizator inwestycji nie będzie uzyskiwał żadnych przychodów z tytułu wykorzystywania stacji przez mieszkańców zrzeszonych gmin.

Ze wskazanych we wniosku informacji wynika zatem, iż realizowana inwestycja, do której nabywane są towary i usługi nie będzie przez Związek wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Tym samym nie zostanie wypełniony warunek określony w powołanym przepisie.

W związku z powyższym Związek nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabywanymi w trakcie realizacji projektu towarami i usługami.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl