ITPP2/443-654/13/AD - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP2/443-654/13/AD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 września 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-654/13/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2013 r. (data wpływu 4 lipca 2013 r.), uzupełnionym w dniu 27 września 2013 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 27 września 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego działającą w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). Fundacja nie ma statusu OPP nadanego wpisem do KRS. Jej głównym celem jest pomoc społeczna i praca środowiskowa oraz m.in. działalność edukacyjno-profilaktyczna i terapeutyczno-korekcyjna. Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest również zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2012 r. Fundacja wystąpiła o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na operację z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Samorząd Województwa przyznał, na podstawie umowy z dnia 9 maja 2013 r., pomoc w kwocie 22.969,60 zł. W ramach projektu zrealizowane zostały "..." oraz "..." dla dzieci z terenów wsi B. i P. Budżet projektu przewiduje m.in. koszty wynajmu sprzętu do nagrywania filmów, wynagrodzenia osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (operator, dźwiękowiec, reżyser, montażysta, kierownik produkcji), pobytu uczestników projektu (zakwaterowanie z wyżywieniem), ubezpieczenia uczestników projektu oraz koszty związane z pokazem filmów i imprezą integracyjną. Wśród dowodów finansowych dokumentujących poniesione wydatki są m.in. faktury VAT. Kwota przyznanej pomocy obejmuje podatek VAT jako kwalifikowany pod warunkiem, że beneficjent nie ma możliwości rozliczenia VAT z urzędem skarbowym. Złożenie wniosku o płatność jest warunkiem rozliczenia otrzymanej w formie zaliczki pomocy. W przypadku wykazania VAT w kosztach kwalifikowanych, niezbędnym załącznikiem do wniosku o płatność, rozliczającego wydatki projektu, jest interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony, w przypadku gdy beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

W związku z powyższym, w złożonym uzupełnieniu, zadano następujące pytanie:

Czy Fundacji w związku z realizowanym projektem pn. "..." przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, nie ma możliwości rozliczenia VAT z urzędem skarbowym, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, a świadczone usługi w ramach ww. projektu mają charakter świadczenia nieodpłatnego. W takim przypadku wartość podatku naliczonego, jako wydatku ww. projektu, stanowi koszt kwalifikowany do rozliczenia z otrzymanej pomocy (dotacji).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Fundacji nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Końcowo wskazać należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl