Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 marca 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-64/09/AJ
Czy Gminie jako czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących realizacji inwestycji, w ramach której będzie wybudowany plac zabaw dla dzieci i młodzieży?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2009 r. (data wpływu 30 stycznia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 lutego 2009 r. (data wpływu 5 marca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu realizacji inwestycji p.n. "Budowa Centrum Kulturalno Rozrywkowe" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17 lutego 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu realizacji inwestycji p.n. "Budowa Centrum Kulturalno-Rozrywkowe".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W Gminie będzie realizowana inwestycja p.n. "Budowa Centrum Kulturalno-Rozrywkowe" w ramach, której będzie wybudowany plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Inwestycja po zakończeniu będzie nieodpłatnie udostępniona do powszechnego użytkowania dzieciom i młodzieży z terenu Gminy. Celem inwestycji jest zapewnienie rozwoju kulturalno-oświatowego dzieci i młodzieży. Za korzystanie z placu zabaw nie przewiduje się pobierania żadnych opłat. Powyższa inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie jako czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących realizacji ww. inwestycji lub zwrotu podatku naliczonego w jakiejkolwiek innej formie.

Zdaniem Wnioskodawcy wyrażonym w piśmie z dnia 17 lutego 2009 r., realizacja inwestycji nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną w świetle przepisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Plac zabaw będzie udostępniany nieodpłatnie społeczności lokalnej. Środki na realizację inwestycji nie są środkami wymienionymi w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z tym Wnioskodawca uważa, że nie przysługuje jemu również prawo do zwrotu podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl