ITPP2/443-59/09/AW - Uprawnienie stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-59/09/AW Uprawnienie stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2010 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 7 kwietnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 7 kwietnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, przy czym czynności podlegające opodatkowaniu były wykonywane sporadycznie w roku 2009 i w miesiącu styczniu 2010 r. Obecnie czynności opodatkowane nie są wykonywane.

Stowarzyszenie zostało założone przez osoby fizyczne, desygnowane przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji i/lub handlu bielizną w województwie. Osoby te jako założyciele, są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie są przedsiębiorcy prowadzący na terenie województwa działalność gospodarczą w obszarze produkcji i/lub handlu bielizną.

§ 6 statutu Stowarzyszenia stanowi, iż Jego celem jest wspieranie przedsiębiorstw działających w obszarze produkcji i/lub handlu bielizną poprzez tworzenie trwałych związków sprzyjających wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i marketingowych oraz właściwe wykorzystanie szans rozwojowych, a także:

1.

unowocześnianie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw,

2.

wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych,

3.

tworzenie nowych kanałów dystrybucji, w tym sieci sprzedaży,

4.

gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności firm z branży bieliźniarskiej; promocja marek w kraju i za granicą,

5.

organizacja zagranicznej wymiany handlowej,

6.

organizowanie badań rynku bielizny,

7.

organizacja branżowego portalu internetowego,

8.

promocja nowego wzornictwa bielizny,

9.

wspieranie rozwoju programów w zakresie innowacyjności produkcji,

10.

pomoc w rozwoju kontaktów handlowych i gospodarczych między osobami i instytucjami działającymi w zakresie przemysłu lekkiego.

Zgodnie z § 7 statutu, cele Organizacji są realizowane poprzez:

1.

tworzenie warunków współdziałania osób i instytucji zrzeszonych w Stowarzyszeniu,

2.

wymianę wiedzy i informacji niezbędnych do rozwoju członków,

3.

współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach, działającymi w kraju i za granicą, poprzez realizację wspólnych projektów, programów, wymianę informacji,

4.

współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

5.

wspieranie współdziałania członków z jednostkami zajmującymi się obrotem gospodarczym,

6.

pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych poprzez dotacje lub inne wsparcie finansowe ze środków publicznych, w tym środków z UE,

7.

organizowanie targów, konferencji, seminariów i spotkań tematycznych z inicjatywy zainteresowanych osób i instytucji,

8.

działalność wydawniczą,

9.

inne działania zbieżne z podstawowymi celami.

W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie wystąpiło o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - Program Operacyjny Rozwój Polski (Działanie 1.4.3 - tworzenie i rozwój k.). Dofinansowanie zostało przyznane.

W ramach programu realizowane będą m.in. następujące działania:

1.

Rozbudowa biura Stowarzyszenia - planuje się rozbudowę biura, które będzie pełniło funkcję ośrodka działań. W biurze będzie zatrudniony dyrektor. Dodatkowo w ramach tego działania uwzględniono wydatki takie jak: materiały biurowe, telefony, koszty księgowości oraz koszty związane z zakupem środków trwałych. Rozbudowa biura jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania inicjatywy i jej rozwoju.

2.

Opracowanie dokumentów operacyjnych Stowarzyszenia - planowane jest pozyskanie specjalistycznej wiedzy z różnych zakresów niezbędnej do dalszego rozwoju Organizacji.

3.

Zakup rozwiązań informatycznych celem usprawnienia komunikacji - stworzenie interaktywnej strony internetowej z aktywnymi zakładkami celem sprawniejszej komunikacji w ramach Stowarzyszenia. W ramach działania przewidziano również koszty administrowania stroną w okresie trwania projektu.

4.

Promocja powiązania.

a.

W zakresie tego poddziałania zaplanowano realizację cyklu czterech pokazów bielizny produkowanej przez członków K. Celem jest promocja produktów firm - członków wspierających oraz szeroko rozumiana promocja Stowarzyszenia oraz firm w nim zrzeszonych. Nie będą to pokazy pojedynczych firm, ale produktów kilkunastu z nich.

b.

Działania promocyjne na rzecz pozyskiwania nowych członków.

c.

Promocja Stowarzyszenia oraz firm - członków wspierających w prasie oraz Internecie, zgodnie z planem Promocji powiązania, w celu zwiększenia rozpoznawalności marek firm, marki regionalnej oraz kojarzenia województw Polski z dobrymi tradycjami w zakresie bieliźniarstwa.

5.

Zakup nieopatentowanej wiedzy, know-how w zakresie nowych trendów mody - w świecie mody know-how stanowi wiedza na temat tego co będzie modne. W ramach tego działania przewiduje się zakup wiedzy z zakresu najnowszych trendów mody, tzw. "trend-booków", które przedstawiają z dwuletnim wyprzedzeniem to, co ma być modne i obowiązujące. Zawierają one wycinki tkanin, tworzyw, zestawienia kolorów, kształtów, zapachów, cytatów kulturowych i etnicznych.

6.

Opracowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących Organizacji oraz przedsiębiorców skupionych w powiązaniu. Planuje się wykonanie sesji zdjęciowych obejmujących ofertę produktową członków, a następnie wykorzystanie ich do wykonania wspólnych katalogów, zawierających informacje na temat K. oraz jego produktów oraz promocje produktów, również na stronie internetowej.

W związku z realizacją projektu Stowarzyszenie nie planuje wykonywać czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ani nie osiągnie żadnych przychodów. Finansowanie przedsięwzięcia opiera się w 10% o środki własne, a w 90% na dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski. W przypadku, gdy w wyniku realizacji projektu jakiekolwiek korzyści zostaną osiągnięte przez przedsiębiorców - członków wspierających, dla podmiotów tych sporządzone zostaną zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym Stowarzyszenie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług i czy w związku z tym przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu (działanie 1.4.3 - tworzenie i rozwój k.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym Stowarzyszenie nie występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W związku z realizacją przedmiotowego projektu nie osiągnie żadnych przychodów, nie będzie dokonywać odpłatnych dostaw towarów, ani nie będzie odpłatnie świadczyć jakichkolwiek usług.

Stowarzyszenie wskazało, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma bezwarunkowego charakteru. Przysługuje ono wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług, a podatek naliczony winien wynikać z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który - co do zasady - związany jest z transakcjami opodatkowanymi, realizowanymi przez danego podatnika, o ile nie zachodzą przesłanki wyłączające to prawo, wynikające z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom oraz w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest powstanie podatku należnego.

Stowarzyszenie stwierdziło, iż w przypadku, gdy nie będzie dokonywało czynności wymienionych w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, nie powstanie podatek należny, w związku z czym nie nabędzie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Ponadto zauważa, iż dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)-Program Operacyjny Rozwój Polski (Działanie 1.4.3 - tworzenie i rozwój k.) nie jest bezzwrotną pomocą, o której mowa w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (przed dniem 1 stycznia 2010 r. odpowiednio § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług), w związku z czym nie przysługuje zwrot podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Jednocześnie Stowarzyszenie nadmieniło, że charakter projektu (działania 1.4.3 - tworzenie i rozwój k.) może prowadzić do sytuacji, iż pewne korzyści, zgodnie ze statutem, mogą osiągnąć jego członkowie, zarówno zwykli, jak i wspierający. Dotyczy to np. finansowania w ramach projektu udziału w pokazach bielizny, tworzenia wspólnych katalogów produktów, czy udostępnienia do użytkowania "trend-booków". Ewentualne korzyści członkowie osiągną nieodpłatnie, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia. W Jego ocenie, w przedmiotowym przypadku nie dojdzie do odpłatnego świadczenia usług. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nieodpłatne osiąganie korzyści przez członków nie może zostać - na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - uznane za odpłatne świadczenie usług. Dla członków będących przedsiębiorcami sporządzone zostaną, na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis.

W konkluzji wskazano, że w przedstawionym stanie faktycznym, Stowarzyszenie w ramach realizacji projektu (działania 1.4.3 - tworzenie i rozwój k.), finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Polski, nie występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług i nie przysługuje Jemu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z realizacją tego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Treść cytowanego wyżej przepisu wskazuje, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Artykuł 5 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (ust. 2 ww. artykułu).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Stowarzyszenie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, przy czym czynności podlegające opodatkowaniu były wykonywane sporadycznie w roku 2009 i w miesiącu styczniu 2010 r. Obecnie czynności opodatkowane nie są wykonywane. W celu realizacji zadań statutowych uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - Program Operacyjny Rozwój Polski (Działanie 1.4.3 - tworzenie i rozwój k.). W ramach projektu realizowane będą działania takie jak rozbudowa biura, opracowanie dokumentów operacyjnych, zakup rozwiązań informatycznych, promocja powiązania (w tym m.in. pokazy bielizny, pozyskanie nowych członków, promocja Stowarzyszenia i członków w prasie i Internecie), zakup nieopatentowanej wiedzy i konw-how w zakresie nowych trendów mody, opracowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych. W związku z realizacją projektu Stowarzyszenie nie planuje wykonywać czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ani nie osiągnie żadnych przychodów.

Nadmieniono, że charakter projektu może prowadzić do sytuacji, iż pewne korzyści, zgodnie ze statutem, mogą osiągnąć nieodpłatnie jego członkowie, zarówno zwykli, jak i wspierający (np. finansowanie w ramach projektu udziału w pokazach bielizny, tworzenie wspólnych katalogów produktów, czy udostępnienie do użytkowania "trend-booków"). W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowym przypadku nie dojdzie do odpłatnego świadczenia usług. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nieodpłatne osiąganie korzyści przez członków nie może zostać - na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - uznane za odpłatne świadczenie usług.

Uwzględniając powyższe oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego tut. organ podziela stanowisko, iż w związku z realizacją przedmiotowego projektu Stowarzyszenie nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług i nie przysługuje jemu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, gdyż zakupy te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.

Podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga zagadnienia, czy nieodpłatne osiąganie korzyści przez członków stanowi świadczenie usług podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy, bowiem nie zadano w tym zakresie pytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl