Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-578/08/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008 r. (data wpływu 2 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od kwoty zadatku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od kwoty zadatku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne. W dniu 9 listopada 2007 r. żona złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu maszyn rolniczych. W związku z przedłużającym się terminem rozpatrywania wniosków i obawą o wzrost cen maszyn w grudniu 2007 r. żona wpłaciła zadatek na zakup ciągnika wraz z ładowarką. Firma dokonująca sprzedaży wystawiła na ten zadatek fakturę VAT. W dniu 20 marca 2008 r. Minister Rolnictwa wydał rozporządzenie dotyczące możliwości zakupu maszyn, m.in. tych objętych wnioskiem. Od dnia 1 kwietnia 2008 r. Wnioskodawca stał się podatnikiem VAT czynny. W kwietniu 2008 r. Wnioskodawca zawarł umowę kredytu z bankiem na zakup przedmiotowych maszyn. W umowie tej wykazał środki własne wraz z zapłaconym zadatkiem. Celem uwiarygodnienia zakupu bank zażądał przedstawienia faktury przed datą zakupu, tj. 22 kwietnia 2008 r. Na tej fakturze określono: do zapłaty 170.800 PLN; wpłacono 16.000 PLN; pozostało 154.800 PLN. Zakupu dokonano w dniu 30 kwietnia 2008 r., po dokonaniu wpłaty kwoty 154.800 PLN na konto firmy. Tego samego dnia firma ta dokonała korekty faktury z grudnia 2007 r. Po jej dokonaniu na fakturze określono: wartość "00" netto; "00" podatek. W maju 2008 r. Wnioskodawca złożył deklarację VAT-7 odliczając podatek od pełnej kwoty zakupu. Złożył również wniosek o zwrot nadpłaty podatku w terminie 25 dni, w związku z całkowitą zapłatą faktur otrzymanych w kwietniu 2008 r. W maju 2008 r. pracownik urzędu skarbowego zakwestionował zwrot podatku od kwoty zadatku w związku z tym, ze nie został zwrócony. Dla utrzymania płynności finansowej Wnioskodawca zdecydował się na złożenie korekty deklaracji i pomniejszenie kwoty podatku naliczonego o podatek od zadatku. Obecnie zaś złożył korektę do korekty deklaracji celem odzyskania kwoty podatku od zadatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty podatku od zadatku wpłaconego w grudniu 2007 r., tj. w czasie gdy był on ryczałtowym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy zadatek został zwrócony kompensacyjnie, a jego wypłata i ponowna zapłata nie były konieczne. W związku z tym ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku, ponieważ zakupiony ciągnik z osprzętem służy Jemu w okresie pełnego rozliczenia podatku od towarów i usług. Cały podatek powinien być rozliczony w deklaracji za miesiąc kwiecień.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawdo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11 cytowanej ustawy). Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego (art. 86 ust. 13 ustawy).

Zgodnie z przepisem art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W myśl postanowień art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych.

W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat a w przypadku nieruchomości - w ciągu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości - jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł. przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio (art. 91 ust. 2 ustawy).

Natomiast art. 91 ust. 3 ustawy stanowi, że korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

Zgodnie z treścią § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) fakturę korygującą wystawia podatnik udzielający rabatu w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku:

1.

zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;

2.

zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu (§ 16 ust. 3 rozporządzenia).

Stosownie do treści § 17 ust. 1 cytowanego rozporządzenia fakturę korygująca wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdy zadatek na poczet towaru nabytego z przeznaczeniem do realizacji czynności opodatkowanych, został wpłacony w okresie, kiedy prawo do obniżenia podatku należnego Wnioskodawcy nie przysługiwało. Podkreślić należy, że kontrahent Wnioskodawcy, jako podatnik VAT czynny, zasadnie udokumentował otrzymanie zadatku fakturą VAT. W dniu wystawienia końcowej faktury zakupu ciągnika rolniczego wraz z osprzętem, wystawiona została również faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie przez sprzedawcę zadatku. Mając na względzie fakt, że jak wskazuje Wnioskodawca zadatek niewątpliwie związany był z konkretną dostawą towaru, a ponadto nie nastąpił fizyczny jego zwrot do kontrahenta, wystawienie ww. faktury korygującej było nieprawidłowe.

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca nie miał możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zaliczką na podstawie cyt. wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem w momencie zapłaty zaliczki podatek ten nie podlegał odliczeniu. Ponieważ Wnioskodawca od 1 kwietnia 2008 r. rozpoczął wykonywanie czynności opodatkowanych, więc w kwestii możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi tej inwestycji znajdują zastosowanie przepisy art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności ust. 1, 2, 3 oraz 7.

Reasumując należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do przedmiotowego zadatku na ciągnik rolniczy wraz z osprzętem, poprzez złożenie deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2008 r. Za okres od dnia otrzymania faktury zaliczkowej do dnia 31 marca 2008 r. prawo do odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawcy nie przysługiwało w ogóle. Na skutek rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego z dniem 1 kwietnia 2008 r. zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stosownie do treści art. 91 ust. 1-3 ustawy istnieje możliwość skorygowania odliczenia podatku naliczonego od uiszczonego zadatku, gdyż wydatek ten służy czynnościom opodatkowanym - działalności rolniczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych od dnia 1 kwietnia 2008 r.

Możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zadatek skonkretyzuje się w złożonej deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2009 r., w której Wnioskodawca skorzysta z tego prawa do odliczenia w części wydatków służących czynnościom opodatkowanym wykonywanym w roku 2008. Prawo to będzie kontynuowane w kolejnych latach mając na uwadze powyższe przepisy, przy jednoczesnym uwzględnianiu dyspozycji art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nadmienić należy, że w niniejszej interpretacji nie odniesiono się do pytania zawartego we wniosku, a dotyczącego uprawnienia pracownika urzędu skarbowego do zakwestionowania bezgotówkowego rozliczenia zadatku. Interpretacje indywidualne wydawane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczą przepisów prawa podatkowego, co wynika wprost z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Nie dotyczą natomiast interpretacji uprawnień pracowników organów podatkowych lub weryfikacji dokonanych przez nich czynności.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl