ITPP2/443-57/07/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-57/07/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.), uzupełnionym w dniach 15 i 29 listopada oraz 10 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. "Wyposażenie Wiejskiego "D" w D. jako miejsca integracji społeczności lokalnej" niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. "Wyposażenie Wiejskiego "D" w D. jako miejsca integracji społeczności lokalnej".

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym w dniach 15 i 29 listopada oraz 10 grudnia 2007 r., przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowywanie projektu pn. "Wyposażenie Wiejskiego "D" w D. jako miejsca integracji społeczności lokalnej" w ramach działania "Odnowa Wsi oraz Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Sektora Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006". Instytucja wdrażająca ten program może sfinansować zakup wyposażenia w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, do których można zaliczyć również naliczony podatek od towarów i usług.

Gmina wszystkie czynności wykonuje za pośrednictwem własnych jednostek organizacyjnych. W związku z tym w dniu 1 września 2007 r. Rada Gminy powołała nową jednostkę jako samodzielną instytucję kultury pn. "Gminny "O" w B.", w skład którego wchodzi Wiejski "D" w D. Powołana instytucja kultury wykonywać będzie zadania własne Gminy z zakresu rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy, a także tworzenia nawyków korzystania z dóbr kultury. Wyposażenie w podstawowy sprzęt należy do celów statutowych ośrodków kultury w związku z ich działalnością.

Wyposażenie Wiejskiego "D" w D. zostanie zakupione przez Gminę jako beneficjenta projektu pn. "Wyposażenie Wiejskiego "D" w D." jako miejsca integracji społeczności lokalnej". Następnie zakupione wyposażenie zostanie przekazane nieodpłatnie na rzecz Wiejskiego "D" w D. (przejęcie nastąpi protokołami przekazania) - miejsca, gdzie będzie realizowany projekt.

W Wiejskim "D" w D. odbywać się będą kółka i ogniska artystyczne, a także imprezy sportowe i kulturalne dla mieszkańców gminy.

W związku z działalnością wymienioną w statucie Gminnego "O"nie będą tam wykonywane czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, nie będzie więc podatku należnego, od którego można byłoby odliczyć wartość podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu wyposażenia realizowanego z ww. projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina, będącą podatnikiem VAT, będzie miała możliwość odliczenia podatku od towarów i usług poprzez obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu, w odniesieniu do którego Gmina wniosła o objęcie kosztami kwalifikowanymi również kwot podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy Gmina, będąca podatnikiem VAT, realizując zadanie polegające na zakupie wyposażenia dla Wiejskiego "D" w D., które należy do celów statutowych tej jednostki organizacyjnej Gminy, nie będzie miała możliwości odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu kwot podatku od towarów i usług, ponieważ w Wiejskim "D" w D. nie będą wykonywane czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, nie będzie więc podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl