ITPP2/443-551/14/EK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 lipca 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-551/14/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2014 r. (data wpływu 25 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 17 lipca 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% do usług transportu kolejowego towarów świadczonych wyłącznie na polskim odcinku, które stanowią część usługi transportu międzynarodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 lipca 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% do usług transportu kolejowego towarów świadczonych wyłącznie na polskim odcinku, które stanowią część usługi transportu międzynarodowego.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi transportu kolejowego dla polskich kontrahentów na "polskim odcinku", w ramach międzynarodowego transportu towarów. Świadczy usługi związane z organizacją transportu towarów do Polski z krajów trzecich. Świadczone przez Spółkę usługi wykonywane są w całości na terytorium Polski, niemniej jednak stanowią część usług transportu międzynarodowego, gdyż dotyczą transportu towarów z kraju trzeciego do Polski.

Dla każdej wykonanej usługi transportu międzynarodowego Spółka posiada przekazane przez kontrahentów dokumenty przewozowe, z których wynika, że usługi te stanowią część usług transportu międzynarodowego. Posiada również, przekazane przez kontrahenta, dokumenty potwierdzające "wyliczenie" wartości usługi transportu towarów do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Spółka zleca realizację usług polskim przewoźnikom. W przypadku usług świadczonych dla polskich kontrahentów, gdy przedmiotowe usługi związane są z importem towarów, stosuje stawkę 0% VAT do usług transportu towarów oraz usług świadczonych "z międzynarodowym transportem towarów".

Nabywane usługi od podwykonawców.

Spółka otrzymuje od polskiego przewoźnika fakturę VAT ze stawką 0%, który dokonuje obciążenia na podstawie wagi rzeczywistej, tj. załadowanej do wagonów polskich (stosując masę obliczeniową zgodnie z taryfą towarową przewoźnika). Na tej podstawie obciąża kontrahenta, na rzecz którego świadczy usługę (w imieniu przewoźnika),% według wagi rzeczywistej wraz ze swoim narzutem wystawiając fakturę ze stawką 0%.

Spółka jest w posiadaniu dokumentów od kontrahenta stwierdzających, że transport ten jest częścią transportu międzynarodowego (kserokopia dokumentu SAD wraz z oświadczeniem o wartości kosztów transportu). Oryginał dokumentu SAD znajduje się u kontrahenta, który również dokonuje rozliczenia VAT. Kontrahent ma wliczoną do podstawy opodatkowania wartość kosztów transportu w dokumencie SAD, wg wagi deklarowanej towaru załadowanego do wagonów rosyjskich, masę zaokrągla się matematycznie. Wartość tych kosztów transportu zawiera się w fakturze sprzedaży Spółki.

W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że usługi transportu kolejowego są świadczone wyłącznie dla polskich kontrahentów będących podatnikami VAT czynnymi. Świadczone przez nią usługi dotyczą wyłącznie transportu, nie są to usługi spedycyjne.

W związku z powyższym opisem, we wniosku oraz jego uzupełnieniu, zadano następujące pytania.

* Czy świadczona przez Spółkę usługa transportu w ramach transportu międzynarodowego, stanowi usługę transportu międzynarodowego towarów w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

* Czy, na podstawie posiadanych dokumentów, Spółka ma prawo zastosować stawkę 0% do świadczenia przedmiotowych usług na rzecz polskich podatników VAT zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 83 ust. 5 ustawy.

* Czy w przypadku gdy świadczone przez Spółkę usługi polegają na organizacji transportu towarów, który odbywa się wyłącznie na terytorium Polski, przy czym transport ten jest częścią międzynarodowego transportu towarów importowanych do Polski, Spółka ma prawo do zastosowania stawki 0% przy spełnieniu wymogów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, tj. posiadania listu przewozowego, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim oraz posiadania faktury wystawionej przez przewoźnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym we wniosku oraz jego uzupełnieniu, świadczona przez niego usługa transportu na terenie Polski w ramach międzynarodowego transportu towarów stanowi usługę międzynarodowego transportu towarów w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W odniesieniu do pytania nr 2 Spółka wyraziła stanowisko, że na podstawie posiadanych dokumentów potwierdzających wykonanie usług międzynarodowego transportu towarów, ma prawo stosować stawkę 0% do świadczonych usług "spedycji międzynarodowej" na rzecz polskich kontrahentów, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 83 ust. 5 ustawy.

Do pytania nr 3 przedstawiła stanowisko, że w przypadku organizacji transportu towarów wykonywanego w całości na terytorium Polski, w sytuacji gdy transport ten jest częścią międzynarodowego transportu towarów związanych z towarami importowanymi do Polski, ma prawo do zastosowania stawki 0% do przedmiotowych usług, pod warunkiem posiadania listu przewozowego, z którego wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktury wystawionej przez przewoźnika, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Należy wskazać, że podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostaną uznane za wykonane w tym państwie. W tym wypadku określenie miejsca świadczenia determinuje miejsce opodatkowania. Określenie miejsca świadczenia jest szczególnie istotne w przypadku świadczenia usług, które odbywa się pomiędzy podmiotami z różnych państw. Miejsce świadczenia wskazuje jednocześnie państwo, w którym dana czynność winna zostać opodatkowana.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W art. 28a ustawy wskazano, że na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

1.

ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.

podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz możliwość stosowania zwolnień podatkowych.

Wszelkie preferencje dotyczące wysokości opodatkowania stanowią wyjątek od ogólnej zasady i dlatego zastosowanie niższej niż podstawowa stawka podatku może być zrealizowane wyłącznie w granicach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i wydanych na podstawie delegacji ustawowej aktów wykonawczych do tej ustawy.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23 - na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy - rozumie się:

1.

przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

a.

z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,

b.

z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,

c.

z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),

d.

z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;

2.

przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

a.

z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,

b.

z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,

c.

z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);

3.

usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

Według regulacji ust. 5 powyższego artykułu, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu:

1.

towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;

2.

towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;

3.

towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów;

4.

osób - międzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okrętowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoźnika na określoną trasę przewozu dla konkretnego pasażera.

Ponadto zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego.

Stosownie do brzmienia ust. 2 powyższego paragrafu, przepisy ust. 1 pkt 1-3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W myśl art. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Z treści wniosku wynika, że Spółka, będąca podatnikiem VAT czynnym, świadczy usługi transportu kolejowego dla polskich kontrahentów na "polskim odcinku", w ramach międzynarodowego transportu towarów. Usługi te są świadczone wyłącznie dla polskich kontrahentów będących podatnikami VAT czynnymi. Nie są to usługi spedycyjne. Spółka posiada dokumenty przewozowe, z których wynika, że usługi te stanowią część usług transportu międzynarodowego. Posiada również dokumenty potwierdzające wliczenie wartości usługi transportu towarów do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Spółka zleca realizację usług polskim przewoźnikom, od których otrzymuje faktury VAT ze stawką 0%. Na tej podstawie obciąża kontrahenta, na rzecz którego świadczy usługę.

Spółka posiada dokumenty, z których wynika, że transport ten jest częścią transportu międzynarodowego (kserokopia dokumentu SAD wraz z oświadczeniem o wartości kosztów transportu). Oryginał dokumentu SAD znajduje się u kontrahenta. Wartość kosztów transportu jest w dokumencie SAD wliczona do podstawy opodatkowania, wg wagi deklarowanej towaru załadowanego do wagonów rosyjskich.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro przedmiotowe usługi transportu towarów świadczone są przez Spółkę na rzecz polskich kontrahentów będących podatnikami VAT czynnymi, to miejscem ich świadczenia a tym samym opodatkowania - zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy - jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a więc Polska.

Należy wskazać, że co prawda świadczone przez Spółkę usługi transportu kolejowego towarów, które wykonywane są wyłącznie na terytorium Polski, nie stanowią usług transportu międzynarodowego w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, wobec czego nie ma do nich zastosowania stawka 0% przewidziana w art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, tym niemniej do usług tych Spółka ma prawo zastosować stawkę 0% na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r., gdyż transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego. Warunkiem zastosowania ww. stawki jest, aby Spółka posiadała list przewozowy, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, fakturę wystawioną przez przewoźnika oraz dokument SAD (ewentualnie jego kopię), z którego wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

Jednocześnie należy podkreślić, że w niniejszej interpretacji dokonano oceny prawidłowości stanowiska dotyczącego pytania nr 2 w kontekście świadczonych przez Spółkę usług transportu, a nie "usług spedycji międzynarodowej", gdyż w uzupełnieniu wniosku z dnia 10 lipca 2014 r. Spółka wskazała, że świadczone przez nią usługi nie są usługami spedycyjnymi.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl