ITPP2/443-551/11/AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-551/11/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2011 r. (data wpływu 11 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 10 czerwca 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 10 czerwca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Cel zrealizowanego projektu jest zgodny z poddziałaniem 6.2.2. "Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych". Produktem projektu jest:

* koncepcja zagospodarowania terenu Europarku,

* opracowanie dotyczące badania poziomu lustra wód gruntowych.

Teren proponowany o powierzchni 185,6324 ha jest terenem położonym w granicach miasta. Europark w przyszłości będzie kompleksem turystyczno-rekreacyjnym, przeznaczonym pod wypoczynek i rekreację. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest we wschodniej, peryferyjnej części miasta, o niewielkim stopniu zainwestowania i zalicza się do terenów rekreacyjnych o wybitnych walorach krajobrazowych i poznawczych.

Przygotowanie koncepcyjne niezbędne jest zarówno pod inwestycje kubaturowe, jaki i powiązania sieciowe. Stworzenie bardziej sprzyjających warunków poprzez przygotowanie dużych, atrakcyjnych terenów pod inwestycje ożywi zainteresowanie potencjalnych inwestorów terenem Europarku, co przyczyni się do harmonijnego wzrostu gospodarczego mieszkańców miasta, a co za tym idzie, podniesienia atrakcyjności miasta, jako miejsca lokowania inwestycji. Stworzone w ramach projektu koncepcje: koncepcja ogólna zagospodarowania terenu Europarku i koncepcja szczegółowa, w tym opracowanie dotyczące badania poziomu lustra wód gruntowych wraz z przygotowaną makietą obrazującą objęty opracowaniem teren, są własnością Gminy i nie zakłada się ich przekazania lub zbycia. Koncepcja pozwoli na realizację procesu inwestycyjnego na ww. terenie, zgodnie z kompleksowym opracowaniem funkcjonalno użytkowym.

Tereny znajdujące się w granicy opracowania koncepcji częściowo już są oraz będą w przyszłości terenami inwestycyjnymi. Część terenu została wydzierżawiona prywatnemu podmiotowi (stok narciarski). Gmina nie jest w stanie określić, jaki procent terenów będą stanowiły tereny inwestycyjne przeznaczone pod dzierżawę lub sprzedaż. Całość terenu obejmuje ok. 40 ha i ze względów przyrodniczych nie może być zainwestowany w całości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego poniesiona kwota podatku naliczonego nie będzie możliwa do odliczenia przez Beneficjenta.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od towarów i usług rozliczony w całości nie będzie możliwy do odzyskania, a co za tym idzie będzie kosztem kwalifikowalnym projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje pod warunkiem spełnienia zarówno przesłanek pozytywnych, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W ust. 2 tego artykułu ustawodawca określił, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Z treści wniosku wynika, iż Gmina realizuje projektu. Produktem projektu jest koncepcja zagospodarowania terenu Europarku oraz opracowanie dotyczące badania poziomu lustra wód gruntowych. Europark w przyszłości będzie kompleksem turystyczno-rekreacyjnym, przeznaczonym pod wypoczynek i rekreację. Przygotowanie koncepcyjne niezbędne jest zarówno pod inwestycje kubaturowe jaki i powiązania sieciowe. Stworzenie bardziej sprzyjających warunków poprzez przygotowanie dużych, atrakcyjnych terenów pod inwestycje ożywi zainteresowanie potencjalnych inwestorów terenem Europarku, co przyczyni się do harmonijnego wzrostu gospodarczego mieszkańców miasta, a co za tym idzie, podniesienia atrakcyjności miasta, jako miejsca lokowania inwestycji. Stworzone w ramach projektu koncepcje: koncepcja ogólna zagospodarowania terenu Europarku i koncepcja szczegółowa, w tym opracowanie dotyczące badania poziomu lustra wód gruntowych wraz z przygotowaną makietą obrazującą objęty opracowaniem teren, są własnością Gminy i nie zakłada się ich przekazania lub zbycia. Koncepcja pozwoli na realizację procesu inwestycyjnego na ww. terenie, zgodnie z kompleksowym opracowaniem funkcjonalno użytkowym. Tereny znajdujące się w granicy opracowania koncepcji częściowo już są oraz będą w przyszłości terenami inwestycyjnymi. Część terenu została wydzierżawiona prywatnemu podmiotowi (stok narciarski). Gmina nie jest w stanie określić, jaki procent terenów będą stanowiły tereny inwestycyjne przeznaczone pod dzierżawę lub sprzedaż. Całość terenu obejmuje ok. 40 ha i ze względów przyrodniczych nie może być zainwestowany w całości.

W myśl powołanych wyżej przepisów, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dla określenia czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku wynikającego z wydatków poniesionych na realizację projektu polegającego na opracowaniu dokumentacji, o której mowa we wniosku, niezwykle istotne jest ustalenie istnienia oraz charakter związku występującego między zakupami, a prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą, np. dalszej odsprzedaży, bowiem bezpośrednio wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast, ze związkiem pośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika poprzez wpływ na jego ogólne funkcjonowanie.

Jednocześnie należy zauważyć, iż formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji pojęcia "zamiar" wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dany podmiot (osoba) ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Analizując okoliczności faktyczne sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że projekt realizowany jest z założeniem, iż jego efekty zostaną wykorzystane m.in. do przygotowania terenów inwestycyjnych, przeznaczonych pod dzierżawę lub sprzedaż. Zatem powstałe w wyniku projektu opracowanie ("narzędzie") będzie niewątpliwie w części wykorzystane do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jakimi są dzierżawa i sprzedaż.

W konsekwencji, z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem w przyszłości czynności opodatkowanych (t.j. sprzedażą lub dzierżawą gruntów), w zakresie w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do tych czynności, Gminie - według zasad wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie zajdą ograniczenia przewidziane w art. 88 ustawy - będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Podkreślić należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl