Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-54C/08/EŁ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółdzielnię we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 17 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od dnia 1 stycznia 2008 r. przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do garażu i lokalu użytkowego w prawo odrębnej własności, w sytuacji gdy lokal ten posiada status towaru używanego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od dnia 1 stycznia 2008 r. przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do garażu i lokalu użytkowego w prawo odrębnej własności, w sytuacji gdy lokal ten posiada status towaru używanego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Lokatorzy Spółdzielni posiadają następujące spółdzielcze prawa do lokali: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do garażu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Na mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielcy składają wnioski celem przeniesienia wyżej wymienionych tytułów prawnych do lokali mieszkalnych i użytkowych w prawo odrębnej własności. Zdecydowaną większość zasobów mieszkaniowych Spółdzielni stanowią lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe wybudowane przed 1990 r. Zarówno spółdzielcze lokatorskie jak i własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży zostały ustanawiane i zasiedlane po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ale są wśród lokatorów także i tacy, którzy po 1 maja 2004 r. przejęli po kimś lokal w wyniku zamiany lub spadku. Wszystkie lokale użytkowe i garaże zostały wybudowane oraz ustanowiono lokatorskie prawa do lokali użytkowych po raz pierwszy przed 1 maja 2004 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu i lokalu użytkowego w prawo odrębnej własności jest opodatkowane od 1 stycznia 2008 r. podatkiem od towarów i usług, w sytuacji gdy spółdzielcze własnościowe prawa do garażu, lokalu użytkowego zostało ustanowione po raz kolejny po 1 maja 2004 r. i Spółdzielni w stosunku do dostawy towaru nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a towar ten posiada status towaru używanego zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz od końca roku, w którym zakończono ich budowę minęło 5 lat i Spółdzielnia nie poniosła nakładów na jego ulepszenie w wysokości większej niż 30% wartości początkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu i lokalu użytkowego w prawo odrębnej własności w przypadku gdy własnościowe prawo zostało ustanowione dla kolejnej osoby po 1 maja 2004 r. - korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ Spółdzielni w stosunku do dostawy towarów (garaże i lokale użytkowe) nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i towar ten posiada status towaru używanego zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy. Od końca roku, w którym zakończono ich budowę minęło 5 lat i Spółdzielnia nie poniosła nakładów na jego ulepszenie w wysokości większej niż 30% wartości początkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Definicję towaru zawiera art. 2 pkt 6 ustawy, z którego wynika, że towarami są również budynki i budowle lub ich części, a także grunty.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia z podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkałe po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Z kolei obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części (lokale) przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe mogą korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, jednak pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.

Jednak w myśl art. 43 ust. 6 ustawy, zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik: miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków oraz użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem, aby cytowany przepis art. 43 ust. 6 wyłączający zwolnienie od podatku znalazł zastosowanie, wszystkie trzy wyżej wspomniane warunki muszą zostać spełnione łącznie. Niewystąpienie jednego z nich oznacza konieczność zastosowania zwolnienia przy sprzedaży używanych budynków, budowli i ich części.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca dokonując przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do garaży i lokali użytkowych w prawo odrębnej własności dokonuje ich dostawy. Spółdzielni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przedmiotowe towary spełniają definicję towaru używanego, gdyż od końca roku, w którym ukończono budowę upłynęło więcej niż 5 lat. W przedmiotowej sytuacji nie będzie miało zastosowania wyłączenie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 6 ustawy, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki zawarte w tym przepisie (Wnioskodawca nie poniósł nakładów na ulepszenie przedmiotowych lokali użytkowych i garaży w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej).

Zatem do przedmiotowej dostawy - przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do garaży i lokali użytkowych - będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl