ITPP2/443-548/08/IK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 września 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-548/08/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2008 r. (data wpływu 8 sierpnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2008 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 5 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi przy szkole stołówkę szkolną, w której sprzedaje obiady dla dzieci i młodzieży oraz pracowników tej szkoły.

Pismem z dnia 5 sierpnia 2008 r. Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek i wskazał, że w stołówce jest prowadzona sprzedaż obiadów przygotowywanych przez personel szkoły wyłącznie dla uczniów i pracowników szkoły. Dodatkowo zastrzegł, że szkoła nie prowadzi sprzedaży posiłków dla osób z zewnątrz. Ponadto stołówka szkolna jest ściśle związana z działalnością placówki szkolnej i nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym. Wnioskodawca stwierdził, że według posiadanej interpretacji z Urzędu Statystycznego w Łodzi, świadczone przez Szkołę usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 80 "Usługi w zakresie edukacji".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy świadczone przez Szkołę usługi sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli tak to jaką stawką.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie ww. usług w stołówce szkolnej przez personel szkoły wyłącznie dla uczniów i pracowników szkoły, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 80, powinno być zwolnione od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym wykaz usług zwolnionych od podatku, w pozycji 7 wymieniono usługi z grupowania PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji". Użycie przez ustawodawcę"ex" przy grupowaniu PKWiU oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że usługi sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej są świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży oraz pracowników Szkoły. Stołówka szkolna jest ściśle związana z działalnością szkoły i nie stanowi odrębnego podmiotu gospodarczego. Świadczone przez Szkołę usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 80 "Usługi w zakresie edukacji".

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej, będącej integralną częścią Szkoły, wyłącznie na rzecz uczniów i pracowników tej szkoły, sklasyfikowane, jak wskazał Wnioskodawca, w dziale PKWiU 80 jako "Usługi w zakresie edukacji", podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako wymienione w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy, korzystają ze zwolnienia.

Jednocześnie należy wskazać, że obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonych usług ciąży na podmiocie wykonującym te czynności.

W związku z tym, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikowania usług, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę grupowanie statystyczne.

Końcowo informuje się, że tutejszy organ nie dokonywał oceny dokumentów załączonych do wniosku, bowiem zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z tym wydana interpretacja odnosi się do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl