Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-547/08/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2008 r. (data wpływu 24 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku lub odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją projektu p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w B." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2008 r. Gmina złożyła wniosek, uzupełniony pismem z dnia 22 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku lub odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją projektu p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w B.".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2004 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w B." ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowaniu została podpisana w dniu 30 grudnia 2004 r. na kwotę stanowiąca 75% kwoty wydatków kwalifikowanych. Płatność projektu została przekazana Gminie w dniu 1 kwietnia 2005 r.

Kanalizacja w B. była projektem o charakterze pojedynczym, jednakże realizowanym w ramach Programu Ogólnego Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków. Przedmiotem projektu była budowa sieci kanalizacyjnej, w wyniku, której ścieki są obecnie odprowadzane do oczyszczalni ścieków w S. Realizacja projektu miała miejsce od 10 czerwca 2004 r. do 20 marca 2005 r. W czerwcu 2004 r. opracowano stadium wykonalności ww. projektu, wyłoniono wykonawcę prac oraz osobę pełniącą nadzór inwestorski. Do prac budowlano-montażowych przystąpiono 4 czerwca 2004 r. Prace zakończono 29 września 2004 r., a odbiór końcowy nastąpił 12 października tego samego roku.

Inwestycja "Kanalizacja w B." stanowi własność Gminy, jednakże Gmina nie jest operatorem kanalizacji i nie pobiera opłat od użytkowników indywidualnych. Inwestycją zarządza Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "W" Spółka z o.o., które w 100% jest własnością Gminy. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego inwestycji z dniem jego podpisania tj. z dniem 12 października 2004 r., obiekt został przekazany spółce "W" do eksploatacji. PPU "W" (podatnik podatku od towarów i usług) ponosi koszty utrzymania i funkcjonowania inwestycji oraz pobiera opłaty od indywidualnych użytkowników z tytułu korzystania z kanalizacji.

Ze względu na brak związku zakupionych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi Gmina nie dokonała obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a tym samym uznała podatek od towarów i usług jako koszt kwalifikowany.

Wnioskodawca wskazał również, że zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Urząd Miejski w B.

W piśmie z dnia 22 lipca 2008 r. Urząd Miejski wyjaśniła, że zgodnie z protokołem odbioru końcowego inwestycji z dniem jego podpisania tj. z dniem 12 października 2008 r., obiekt został nieodpłatnie przekazany PPU "W" sp. z o.o. w B. do eksploatacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Gminie, która realizowała powyższy projekt, przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub prawo ubiegania się zwrot podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia kwoty podatku przysługuje więc wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki:

* odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług

* towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych

.

Warunek określony w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy nie został spełniony, bowiem PPU "W" sp. z o.o. jest operatorem i pobiera opłaty od indywidualnych użytkowników, a więc Gmina nie miała możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego i tym samym uznano podatek od towarów i usług jako koszt kwalifikowany.

Wnioskodawca wskazał również, że stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina zatem nie może zaliczyć nieodliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów i skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż nie jest podatnikiem tego podatku.

Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Ewentualny zwrot podatku na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Gmina nie spełnia tych warunków zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w B.".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Zauważyć należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl