Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-546/08/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 29 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 września 2008 r.) oraz z dnia 15 września 2008 r. (data wpływu 22 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2008 r. złożono wniosek, uzupełniony pismami z dnia 29 sierpnia 2008 r. oraz z dnia 12 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie spedycji międzynarodowej ładunków w transporcie morskim i lotniczym. Wspomniane usługi w 90% dotyczą transportu międzynarodowego, a w około 10% dotyczą wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów. W ramach działalności spedycyjnej. Wnioskodawca na terenie polskich portów morskich zakupuje różne usługi na potrzeby realizowanych na rzecz kontrahentów zleceń obsługi ładunków. Należą do nich następujące usługi:

* rozładunek kontenera ze statku, załadunek kontenera na statek

;

* składowanie kontenera w porcie, w tym rozliczenie postoi i przestoi

;

* ubezpieczenia kontenera w porcie (PKWiU 63.11.11-00.10 - usługi przeładunku towarów w kontenerach)

;

* kontrola jakości towarów (PKWiU 74.30.12 - usługi w zakresie badań i analiz właściwości fizycznych)

;

* manipulacje kontenerem w celu umożliwienia kontroli urzędów granicznych (PKWiU 63.11.11- 00.10 - usługi przeładunku towarów w kontenerach)

;

* formowanie i rozformowanie ładunku z kontenera lub przepakowanie ładunków nieskonteneryzowanych

;

* neutralizacja dokumentów handlowych (PKWiU 63.40.12 - usługi spedycji)

;

* załadunek kontenera na lądowy środek transportu lub ponowny załadunek na statek

.

Wymienione czynności wchodzą w zakres kompleksowej usługi spedycyjnej, który każdorazowo jest uzgadniany za zleceniodawcą. Może obejmować przywóz ładunku drogą morską do Polski, opisane czynności na terenie portu i dowóz do miejsca przeznaczenia w Polsce. Może być również ograniczony do przywozu i rozładunku w porcie lub do rozładunku w porcie i przywozu do miejsca przeznaczenia. Wnioskodawca uznaje swoje usługi za wykonywane kompleksowo, zaliczane do PKWiU 63.40.12 - usługi spedycji. Wymienione powyżej czynności stanowią tylko elementy składowe usługi. Usługa spedycji rozliczana jest całościowo jedną fakturą, przy czym poszczególne jej części rozliczane są oddzielnie. Wynika to zarówno z podanej kontrahentowi oferty cenowej podającej cenę za poszczególne czynności, jak i z ewentualnej potrzeby stosowania różnych stawek podatku. Dostawcami wymienionych powyżej usług są: armatorzy, spółki prowadzące działalność na terenie portów w zakresie składowania, manipulacji, kontroli jakości, ubezpieczenia produktu, przewoźnicy lądowi, urzędy graniczne. Usługi sprzedawane są zlecającym obsługę właścicielom ładunków lub działającym w ich imieniu spedytorom. Zdarzają się przypadki braku dokumentów, z których jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do wartości celnej towarów (nie zostaje spełniony wymóg wynikający z art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy). W tym przypadku Wnioskodawca opodatkowuje taką sprzedaż podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji sprzedaż usługi transportu międzynarodowego i wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 9 i 9a ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo do zastosowania stawki 0% do opodatkowania ww. usług. Powołane przepisy dotyczą obsługi morskich i lądowych środków transportu, Do szeroko rozumianej obsługi morskich i lądowych środków transportu należy również obsługa ładunków będących na tych środkach, w tym załadunek i wyładunek tych towarów. Stawkę podatku 0% powszechnie stosują bezpośredni wykonawcy usług przeładunkowych (jednostki portowe i armatorzy). Wnioskodawca faktycznie odsprzedaje zakupioną usługę. Sytuację można przyrównać do "refakturowania" usług. Pomimo braku uregulowań w ustawie pojęcia refakturowania usług powszechnie uznaje się, że refakturowanie odbywa się na tych samych zasadach, jak wykonywanie usługi przez faktycznego wykonawcę. Przemawia za tym również art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE. Stanowi on, że gdy "podatnik działający we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że sam otrzymał i wykonał świadczenie" (Leksykon VAT 2008, str. 173). Zdaniem Wnioskodawcy nie ma znaczenia dla oceny stanu faktycznego, jak i rozstrzygnięcia sposobu opodatkowania, określenie świadczonych usług jako usługi spedycyjne (zarówno w opisie przedmiotu działalności, jak i na fakturach), gdyż nabywa On i odsprzedaje usługi przeładunkowe (inne niż opisane powyżej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 cytowanej ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze morskich środków transportu (art. 83 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy). Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 9a ww. ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się również do usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych środków transportu.

Stosownie do treści art. 83 ust. 1 pkt 23 cytowanej ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Przez usługi transportu międzynarodowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 23 rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

a.

z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty

,

b.

z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju

,

c.

z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt)

,

d.

z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy)

.

Zgodnie z art. 83 ust. 3 ww. ustawy przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się również usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2. Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów (art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca wykonuje usługi spedycji, zarówno w transporcie międzynarodowym, jak i wewnątrzwspólnotowym. W ramach działalności spedycyjnej Wnioskodawca na terenie polskich portów morskich zakupuje różne usługi na potrzeby realizowanych na rzecz kontrahentów zleceń obsługi ładunków. Istotne jest jednak to, że zakupione usługi wchodzą w zakres kompleksowej usługi spedycyjnej, której ostateczny zasięg uzgadniany jest każdorazowo ze zleceniodawcą. Wspomniane powyżej zakupione usługi stanowią tylko elementy składowe usługi spedycji. Usługa ta rozliczana jest całościowo jedną fakturą, przy czym poszczególne jej części rozliczane są oddzielnie.

Stosownie do treści wyjaśnień zawartych w pkt 6,7 i 8 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), usługa złożona składająca się z kombinacji różnych czynności powinna być sklasyfikowana tak, jak gdyby składała się z usługi, która nadaje całości zasadniczy charakter. Definicja powyższa stosowana jest do określenia tzw. usługi kompleksowej, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według jednej stawki. O stawce podatku w usługach kompleksowych, składającej się usługi głównej oraz usług towarzyszących, decyduje usługa główna. W opisywanym przypadku usługę główną, jak wskazał Wnioskodawca, stanowi usługa spedycji. Usługa spedycji przesądza więc o wysokości stosowanej stawki podatku od towarów i usług do wszystkich pozostałych usług towarzyszących.

Do usługi transportu międzynarodowego towarów importowanych, a także usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej związanych z tymi usługami, stosuje się stawkę podatku w wysokości 0%, pod warunkiem posiadania dokumentacji, o której mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku, gdy świadczący nie posiada powyższej dokumentacji należy stosować stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy, tj. 22%.

Reasumując, stwierdzić należy, że w opisywanym przypadku do wszystkich świadczonych usług ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 22%, właściwa dla usługi głównej, tj. usługi spedycji. W przypadku spełnienia wymogów określonych w przywołanych przepisach do usługi transportu międzynarodowego stosuje się stawkę podatku w wysokości 0%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl