Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-540/08/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu "Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne w Gminie" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 25 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu "Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne w Gminie".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb" w zakresie priorytetu "Inne działania" Gmina będzie realizowała projekt pn. "Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne w Gminie poprzez organizację kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych" w ramach imprezy-festynu pod tyt. "R." oraz kampanię promocyjną w szkołach. Przewidywane jest w ramach programu np. wykonanie przetworów z ryb, które będą przeznaczone do degustacji na zorganizowanym festynie, serwowanie dań rybnych dla dzieci i młodzieży w szkołach, reklamowanie i promowanie ryb i produktów rybnych podczas festynu oraz wydrukowanie, dystrybucja plakatów i ulotek oraz innych drobnych gadżetów promujących ryby i przetwory rybne. Organizacja kampanii rybnej odbywać będzie się nieodpłatnie, nie będzie prowadzona sprzedaż tych produktów ani też nie będą sprzedawane bilety na organizowany festyn w ramach ww. projektu. Gmina nie będzie uzyskiwać dochodów w ramach projektu pod nazwą "R.".

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że nie przysługuje mu prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawców projektu.

W piśmie uzupełniającym opis stanu faktycznego wskazano, iż pomoc finansowa na realizację projektu nie jest pomocą, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przysługuje prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawców projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek naliczony zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawców projektu stanowi koszt projektu, gdyż Gmina nie będzie uzyskiwała dochodów w ramach wykonywanego projektu. Gmina nie ma również możliwości odzyskania w jakiejkolwiek formie podatku od towarów i usług przy realizacji ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl