Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-532/08/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących inwestycji realizowanej w latach 2004 - 2006 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących inwestycji realizowanej w latach 2004 - 2006.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Świadczone usługi są zwolnione od podatku (usługi edukacyjne PKWiU 80.3). Oprócz usług edukacyjnych Uczelnia świadczy również usługi opodatkowane (wynajem powierzchni). W latach 2004 - 2006 proporcja sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, nie przekroczyła dwóch punktów procentowych.

W grudniu 2004 r. Uczelnia podpisała umowę o dofinansowanie projektu polegającego na rozbudowie i przebudowie zespołu budynków Uczelni ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizacja inwestycji została zakończona w lipcu 2006 r. Powstały nowy budynek oraz zmodernizowany budynek Rektoratu w całości przeznaczone są na działalność dydaktyczną. W okresie realizacji inwestycji nie wykonano sprzedaży opodatkowanej związanej z ww. obiektami, jednocześnie Uczelnia dokonywała zakupów opodatkowanych od wykonawców inwestycji. Z otrzymanych faktur Uczelnia nie odliczała podatku naliczonego uznając, iż takie odliczenie Jej nie przysługuje. Ponadto Uczelnia nie posiadała zaświadczenia, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją przedmiotowych inwestycji przysługiwało Uczelni w latach 2004 - 2006 prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach otrzymanych od wykonawców inwestycji lub prawo do ubiegania się o zwrot tego podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym Uczelni skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z zapisem poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, usługi w zakresie edukacji są zwolnione od podatku. Uczelni nie przysługiwało także częściowe odliczenie podatku naliczonego w związku z nieprzekroczeniem dwuprocentowego progu proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem. Uczelnia nie miała zatem prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu usług w ramach realizowanych inwestycji, a nie wypełniając warunków określonych w przepisach cytowanego rozporządzenia, nie mogła żądać zwrotu podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl