ITPP2/443-531/08/EŁ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 września 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-531/08/EŁ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismami: z dnia 27 sierpnia 2008 r. (data wpływu 29 sierpnia 2008 r.) i z dnia 1 września 2008 r. (data wpływu 3 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków etap II - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2008 r. wpłynął wniosek, uzupełniony pismami z dnia 27 sierpnia 2008 r. i 1 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków - etap II.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zrealizowała w latach 2006-2007 inwestycję polegającą na rozbudowie oczyszczalni ścieków etap II. Obiekt jest własnością Gminy. Inwestycja była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. Gmina jako jednostka administracji publicznej mająca ustawowy obowiązek zapewnienia usług komunalnych, przekazała wybudowaną oczyszczalnię do eksploatacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej - jako zakładowi budżetowemu działającemu na podstawie ustawy o finansach publicznych. W piśmie stanowiącym uzupełnienie Gmina wskazała, iż oczyszczalnia ścieków została przekazana nieodpłatnie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i z tego tytułu nie będzie otrzymywała żadnych przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jest możliwe odliczenie podatku od towarów i usług w całości lub w części, w związku ze zrealizowaną inwestycją.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zrealizowane w ramach projektu zakupy towarów i usług, nie będą wykorzystywane w całości ani w części do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Gmina uważa, że nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl