ITPP2/443-529A/08/RS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 września 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-529A/08/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 14 i 25 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługę administrowania obiektem użyteczności publicznej sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 70.32.12 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismami z dnia 14 i 25 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługę administrowania obiektem użyteczności publicznej sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 70.32.12.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka będąca podatnikiem podatku od towarów i usług została powołana uchwałą zgromadzenia związku międzygminnego w celu prowadzenia gospodarki odpadami. Na podstawie umowy podpisanej z miastem, Spółka w imieniu i na rzecz Urzędu Miasta świadczy usługi w zakresie administrowania obiektu użyteczności publicznej - wysypiska odpadów komunalnych. Administrowanie wysypiskiem obejmuje:

1.

przyjmowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w sposób przewidziany technologią obiektu oraz zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska i regulaminem przyjmowania odpadów komunalnych,

2.

nadzór i utrzymanie obiektu w stanie spełniającym wymagania techniczne, zabezpieczenie od kradzieży, rabunku, ognia oraz przestrzeganie przepisów sanitarnych i ochrony środowiska,

3.

koszty konserwacji i remontów własnych środków trwałych,

4.

koszty ogrzewania, poboru wody, energii elektrycznej, telefonu i inne,

5.

koszty zabezpieczenia przeciw pożarowego i dozoru,

6.

koszty ubezpieczenia,

7.

koszty własne administratora.

Przedmiotowe usługi objęte są klasyfikacją PKWiU 70.32.12-00.00. - "usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie". Wykonanie usługi przebiega następująco: pracownicy Spółki przyjmują i unieszkodliwiają odpady, ponadto jako upoważnieni przez Prezydenta Miasta, wystawiają faktury w imieniu i na rzecz Urzędu Miasta (na fakturze jako sprzedawca widnieje Urząd Miasta, a jako wystawca Spółka - administrator). Wnioskodawca jako administrator w imieniu sprzedawcy tj. Urzędu Miasta wystawia faktury VAT dla podmiotów posiadających wydane przez ten urząd koncesje na odbiór od producentów odpadów stosując 7% stawkę podatku zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Kopie faktur po zakończeniu miesiąca dostarczane są do odpowiedniego wydziału Urzędu Miasta w celu rozliczenia tych faktur. Spółka prowadzi również rozliczenia kontrahentów polegające na księgowaniu wpłat za unieszkodliwianie odpadów i wystawianiu upomnień. Ostatniego dnia zebrane środki za unieszkodliwienie odpadów w miesiącu poprzednim przekazywane są na konto Urzędu Miasta.

Po zamknięciu miesiąca, w którym wykonano usługę unieszkodliwiania, w ciągu 7 dni Spółka wystawia fakturę VAT dla Urzędu Miasta za administrowanie stosując stawkę VAT 22%.

Zgodnie z zawartą umową wpływy z tytułu opłat za przyjmowanie odpadów na wysypisko Spółka przekazuje do Urzędu Miasta (właściciela) w całości łącznie z podatkiem 7% w terminie do ostatniego dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. W ciągu 3 dni od otrzymania środków, zgodnie z umową Urząd Miasta przekazuje na konto Spółki należność wraz z 22% podatkiem za administrowanie wysypiskiem. Należność ta stanowi iloczyn ton przyjętych i unieszkodliwionych odpadów w danym miesiącu pomnożonych przez wynagrodzenie za unieszkodliwianie tony odpadów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka prowadząca działalność gospodarczą na rzecz jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo opodatkowuje stawką 22% przy wystawianiu faktury dla Urzędu Miasta za świadczone usługi w zakresie administrowania obiektem użyteczności publicznej.

Zdaniem Wnioskodawcy "administrowanie wysypiskiem" powinno być opodatkowane 7% stawką podatku, ponieważ w art. 41 ust. 2 - pod poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wymieniono usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jednocześnie dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym stawek podatkowych dla świadczonych usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych, poprzez zapis w art. 8 ust. 3 ustawy. Zgodnie z powołanym artykułem, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Przepis art. 41 ust. 1 stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z treści art. 41 ust. 2 powołanej ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku tym, w pozycji 153 wymieniono usługi z grupowania PKWiU 90.0 "Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne".

Z treści złożonego wniosku wynika, iż usługi polegające na administrowaniu wysypiskiem - obiektem użyteczności publicznej są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 70.32.12 jako "usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie" zatem nie są to usługi o których mowa w poz. 153 załącznika nr 3. Z powyższego wynika, że ustawodawca przedmiotowe usługi w zakresie administrowania obiektem użyteczności publicznej o wskazanej przez Spółkę klasyfikacji, tj. 70.32.12 nie objął preferencyjną stawką.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że świadczone przez Spółkę usługi polegające na administrowaniu wysypiskiem - obiektem użyteczności publicznej, sklasyfikowane wg PKWiU 70.32.12-00.00. opodatkowane są 22% stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę grupowanie statystyczne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl