Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-518b/08/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2008 r. (data wpływu 9 września 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wypłacanego wynagrodzenia za świadczenie usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2008 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 3 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wypłacanego wynagrodzenia za świadczenie usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł wieloletnią umowę o współpracy handlowej z kontrahentem (odbiorca), który należy do Grupy składającej się z 6 jednostek. W ramach współpracy z Partnerami odbiorca prowadzić będzie działania mające na celu pozyskanie dla dostawcy dodatkowych klientów, rekrutujących się z Partnerów gospodarczych Wnioskodawcy, oraz organizować z nimi obrót, jednocześnie będzie świadczył usługi na rzecz dostawcy polegające na koordynowaniu współpracy z klientami i Partnerami, analizowaniu rynku klienta, opracowaniu i wdrażaniu wspólnej polityki cenowej i marketingowej oraz inicjowaniu i koordynowaniu akcji marketingowych i promocyjnych. Za ww. działania odbiorca obciąża Wnioskodawcę miesięcznie określonym wynagrodzeniem w wysokości obliczanym procentowo od obrotu dokonanego z dostawcą przez odbiorcę i jego partnerów. Wysokość wynagrodzenia wzrasta wraz z wartością dokonywanego obrotu. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez odbiorcę. W uzupełnieniu wniosku, pismem z dnia 3 września 2008 r. wskazał Pan, że pytania zawarte w złożonym wniosku ORD-IN dotyczą obowiązków prawno-podatkowych Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wypłacane wynagrodzenie z tytułu dokonywania ww. czynności powinno być dokumentowane fakturą VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy Grupa jest dobrowolnym i otwartym porozumieniem. Uczestnicy wspólnie przygotowują u realizują długofalowe działania w zakresie rozwoju i doskonalenia działalności handlowej, składowania i marketingu na swoim obszarze oraz do wzajemnego informowania się o zamierzonych działaniach marketingowych na rynku i uzgodnienia prowadzonej polityki wobec klientów. Odbiorca, z którym podpisana jest umowa zobowiązuje się dzielić (na podstawie podpisanego porozumienia) wynagrodzeniem uzyskanym od dostawców. Dlatego też nie jest ważne to, ze wynagrodzenie jest płacone tylko dla jednego odbiorcy. Wszelkie działania w Grupie są ustalone między jednostkami należącymi do tej grupy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zatem, każde odpłatne świadczenie na rzecz innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towar i usług. Żeby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę, a odbiorcą usługi, i w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Ponieważ umowa dot. wypłaty wynagrodzenia określa wyraźnie, że odbiorca zobowiązuje się do spełnienia określonych warunków i otrzyma konkretne wynagrodzenie za wykonane świadczenie, to zdaniem Wnioskodawcy następuje w takiej sytuacji świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez podatnika na rzecz dostawcy objęte podatkiem od towarów i usług.

Żeby uznać jakieś działanie za odpłatne świadczenie usług musi wystąpić stosunek zobowiązaniowy pomiędzy podmiotami biorącymi udział w tym zdarzeniu, czyli strony muszą zobowiązać się do określonego działania. W przedmiotowej sprawie takie zobowiązanie zawarte jest w umowie handlowej i w związku z powyższym wypłacane wynagrodzenie dla odbiorcy z tytułu wykonywanych działań (usług) wymienionych w umowie handlowej powinno być udokumentowane fakturą VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz wskazane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, że działania Pana w postaci wypłaty wynagrodzenia za czynności podjęte przez kontrahenta z Grupy w celu pozyskanie dla dostawcy dodatkowych klientów, rekrutujących się z Partnerów gospodarczych Wnioskodawcy oraz organizowania z nimi obrotu, koordynowaniu współpracy z klientami i Partnerami, analizowaniu rynku klienta, opracowaniu i wdrażaniu wspólnej polityki cenowej i marketingowej oraz inicjowaniu i koordynowaniu akcji marketingowych i promocyjnych, nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem w odniesieniu do Wnioskodawcy, wypłacone wynagrodzenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a to powoduje, że do udokumentowania przekazanego wynagrodzenia w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wraz z aktami wykonawczymi. Tak więc właściwe dokumentowanie przekazywanego wynagrodzenia, przy uwzględnieniu odrębnych przepisów, spoczywa na Wnioskodawcy, a wybrana metoda nie będzie wywoływać konsekwencji na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, wypłata wynagrodzenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po stronie wypłacającego (Wnioskodawcy) i nie powinna być udokumentowana fakturą VAT.

Zaznacza się, niniejsza interpretacja została udzielona zgodnie z żądaniem Wnioskodawcy w zakresie Jego obowiązków prawno-podatkowych, a zatem nie reguluje kwestii opodatkowania otrzymanego wynagrodzenia przez kontrahentów podatnika.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl