ITPP2/443-515/11/RS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 31 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-515/11/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu 7 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "Doposażenie laboratoriów (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "Doposażenie laboratoriów (...)".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Realizowany projekt stanowi uzupełnienie pierwszego etapu tworzenia parku technologicznego i polega na utworzeniu: centrum badawczo-naukowego w Centrum Logistycznym parku technologicznego, Centrum metaloznawstwa i wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, wyposażeniu pomieszczeń i sal konferencyjnych do stworzenia optymalnych warunków dla przedsiębiorców korzystających ze wsparcia ww. parku technologicznego. Wybór profilu centrum metaloznawstwa jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, gdyż przemysł metalowy jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki w mieście i regionie. Nowo powstałe centrum zyska większy rynek potencjalnych odbiorców ich usług. Realizacja przyjętego wariantu optymalnego umożliwi: rozwój współpracy między podmiotami z sektora prywatnego oraz instytucjami naukowymi w celu promowania rozwoju lokalnych technologii oraz pobudzanie działalności innowacyjnej, transfer technologii do sektora prywatnego - pomoc w komercjalizacji badań rozwojowych, współpracę z przedsiębiorcami w celu zgłoszenia patentów, wynalazków i wzorów użytkowych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup wyposażenia w sprzęt specjalistyczny laboratorium Centrum Metaloznawstwa, zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych. Celem głównym projektu jest poprawa działalności gospodarczej poprzez rozwój i dyfuzję przedsięwzięć innowacyjnych. Podniesienie potencjału regionu w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, doprowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym i regionalnym rynku.

Cele szczegółowe projektu to: rozwój lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie przedsiębiorstwom sprzyjających warunków ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej poprzez zapewnienie infrastruktury technicznej oraz doradztwo w zakresie prowadzenia biznesu, finansów, księgowości i prawa, ożywienie gospodarcze subregionu poprzez pojawienie się nowych przedsiębiorstw stosujących nowoczesne technologie, tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

Cele bezpośrednie projektu: inauguracja od 2011 r. działalności nowego Centrum Metaloznawstwa w Centrum Biznesu Rozwoju i Innowacji (Centrum Logistycznym) parku technologicznego, umożliwienie rozpoczęcia od ww. roku współpracy między podmiotami z sektora prywatnego oraz instytucjami naukowymi w celu promowania rozwój lokalnych technologii oraz pobudzanie działalności innowacyjnej, transfer technologii do sektora prywatnego - wdrożenie od 2012 r. rocznie 15 projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi, stworzenie optymalnych warunków dla przedsiębiorców korzystających ze wsparcia parku technologicznego - poprzez udostępnienie 619 m 2 powierzchni biurowej od 2011 r. Realizacja projektu umożliwi kompleksowe wyposażenie budynku w niezbędne elementy do funkcjonowania i rozwoju przyszłych użytkowników korzystających ze wsparcia parku technologicznego. Wyposażone laboratoria, w tym w sprzęt specjalistyczny Centrum Metaloznawstwa, poszerzy gamę oferowanych usług parku technologicznego, tym samym zwiększy zainteresowanie firm na współpracę i chęć rozwoju poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych. Zakup sprzętu komputerowego wraz z podstawowym wyposażeniem biurowym oraz dostęp do nowocześnie wyposażonych sal konferencyjnych wzmocni potencjał parku technologicznego jako instrumentu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, współpracy sektora biznesu z naukowym i transferu technologii. Dzięki udostępnieniu kompleksowo wyposażonych sal konferencyjnych będzie możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesu wraz z sektorem nauki, mającym na celu przygotowanie wysoko wyspecjalizowanych przyszłych pracowników lub doskonalenie zatrudnionych, organizując szkolenia i kursy, pod realne zapotrzebowanie firm. Ponadto dzięki zainstalowaniu systemu audiowizualnego do prowadzenia telekonferencji, użytkownicy parku technologicznego mają szansę na łatwiejsze nawiązanie kontaktu z partnerami biznesowymi i naukowymi.

Realizacja projektu prowadzić będzie do wzmożonej aktywizacji gospodarczej regionu poprzez napływ nowych firm chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz nawiązać współpracę z instytucjami naukowymi i partnerami zagranicznymi. W ciągu 10 lat park technologiczny stanie się główną ekonomiczną siłą napędową w regionie. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013, projekt realizowany w ramach ww. programu operacyjnego, musi zachować trwałość przez okres pięciu lat od daty zakończenia realizacji inwestycji, określonej w umowie o dofinansowanie projektu oraz nie może zostać poddany znaczącej modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu.

W związku z powyższym, zakupione wyposażenie będzie stanowiło majątek Gminy Miasta. Dnia 1 kwietnia 2011 r. zostanie utworzona jednostka budżetowa - park technologiczny - której przekazane zostanie wyposażenie zakupione w ramach realizacji tego projektu na czas nieoznaczony, nieodpłatnie w trwały zarząd. Nieodpłatnie przekazana część nie będzie służyła Gminie do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto w ramach powstałej infrastruktury Gmina nie będzie zawierała umów cywilnoprawnych. Jednostka budżetowa - park technologiczny - będzie odrębnym podatnikiem zawierającym umowy cywilnoprawne na dzierżawę pomieszczeń wraz z wyposażeniem zakupionym w ramach projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego poniesiona kwota podatku naliczonego nie będzie możliwa do odliczenia przez Beneficjenta.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od towarów i usług rozliczony w projekcie w całości nie będzie możliwy do odzyskania i będzie kosztem kwalifikowanym projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje należy stwierdzić, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie będzie związku nabywanych towarów z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto nie będzie przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu tego podatku na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, gdyż z wniosku wynika, że środki na jego realizację nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl