ITPP2/443-515/09/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-515/09/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2009 r. (data wpływu 24 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet bierze udział w realizacji projektu pn. "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności", w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski 2007-2013. Celem realizacji projektu jest przygotowanie odpowiedniej bazy naukowo-dydaktycznej, która podniesie jakość kształcenia na Uniwersytecie, co będzie związane ze zmodernizowaniem i wyposażeniem sal wykładowych i ćwiczeniowych w nowoczesny sprzęt. Równie ważnym celem, osiągniętym dzięki realizacji projektu, jest podniesienie jakości infrastruktury niezbędnej do prowadzenia zajęć laboratoryjnych.

W okresie realizacji projektu, jak również w okresie 5 lat od wypłaty pomocy, Uczelnia nie zamierza prowadzić działalności przynoszącej korzyści, które mogłyby w jakikolwiek sposób wynikać z realizacji projektu. Projekt wymaga prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz prowadzenia odrębnego rachunku bankowego. W związku z powyższym łatwa będzie identyfikacja kosztów służących realizacji projektu. Baza naukowo-dydaktyczna będąca efektem projektu służyć będzie usługom edukacyjnym oraz badaniom naukowym mającym na celu rozwój nauki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet może odliczyć podatek od towarów i usług realizując projekt pn. "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności" w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski 2007-2013.

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym podstawowym, przedmiotem działalności Uczelni jest kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki kultury narodowej i techniki, kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, działanie na rzecz społeczności lokalnych, regionalnych. Zatem podstawowa działalność Uniwersytetu polega na świadczeniu usług edukacyjnych - zwolnionych od podatku od towarów i usług, usług badawczych finansowanych ze środków budżetowych, służących rozwojowi nauki - niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem, oraz usług badawczych realizowanych w ramach projektów celowych i umów z podmiotami gospodarczymi - opodatkowanych wg stawki podstawowej. Uczelnia osiąga również przychody z wynajmu pomieszczeń, odsprzedaży energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych. Posiada dwie stacje dydaktyczno-badawcze prowadzące działalność opodatkowaną i zwolnioną.

Z uwagi na powyższe, Uczelnia ma ograniczoną możliwość odzyskania podatku naliczonego określonego w fakturach zakupowych. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Realizowanie projektu związane jest z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, świadczonymi w zakresie działalności edukacyjnej oraz naukowo-badawczej, służącej rozwojowi nauki. W świetle powyższego należy stwierdzić, że Uniwersytetowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do brzmienia art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl