ITPP2/443-514/09/MD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 września 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-514/09/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2009 r. (data wpływu 23 czerwca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 1 września 2009 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku właściwej dla usług polegających na prowadzeniu kursów/szkoleń dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 1 września 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku właściwej dla usług polegających na prowadzeniu kursów/szkoleń dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych.

W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą od dnia 17 kwietnia 2001 r., opodatkowaną na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów) oraz jest "płatnikiem" podatku od towarów i usług.

W dniu 26 maja 2009 r. Wnioskodawca, posiadając licencję maklera papierów wartościowych, rozszerzył działalność gospodarczą o "pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (58.59B) w celu organizowania kursów/szkoleń dla kandydatów na maklera papierów wartościowych.

W urzędzie statystycznym Wnioskodawca, otrzymał dla usług, które zamierza świadczyć, klasyfikacje PKWiU o symbolach:

* 80.42.20-00.00 (usługi w zakresie pozostałych form kształcenia), z sugestią, że kod ten powinien być stosowany dla osób szkolących się indywidualnie,

* 80.42.10-00.00 (usługi kształcenia dorosłych, gdzie indziej niesklasyfikowane), z sugestią stosowania tego kodu na fakturach wystawianych dla firm, urzędów, wysyłających swoich pracowników na szkolenia opisane powyżej.

W trakcie przeprowadzonych dotychczas konsultacji dotyczących stawki podatku od towarów i usług, Wnioskodawca uzyskał różne "interpretacje" (od zwolnienia od podatku do stawki 22%).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować przy wystawianiu faktur VAT dokumentujących usługę, którą Wnioskodawca ma zamiar oferować (kurs/szkolenie dla kandydatów na maklera papierów wartościowych).

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota należności za usługę, którą ma zamiar świadczyć winna być zwolniona od podatku od towarów i usług. Jednocześnie zastrzegł, że opinię tą wyraża na podstawie informacji uzyskanych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym, a także w związku z uczestnictwem w podobnym szkoleniu w 2007 r., w związku z realizacją którego zastosowano zwolnienie od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Jednocześnie w ust. 3 tego artykułu ustawodawca wskazuje, że usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, albo zwolnienie od podatku.

Konstrukcja większości przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, które wprowadzają stawkę preferencyjną albo zwolnienie od podatku, wskazuje, że - co do zasady - zastosowanie ich uzależnione jest od zaklasyfikowania danego towaru, bądź usługi do określonego grupowania statystycznego, o powołanym, w ustawie albo akcie wykonawczym wydanym na podstawie jej upoważnienia, symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zgodnie z przepisem § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.)

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym, w poz. 7 wymieniono usługi w zakresie edukacji, oznaczone jako "ex 80".

Należy przy tym zaznaczyć, że użycie przez ustawodawcę, dla usług korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, oznaczenia "ex" przy grupowaniu PKWiU, oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza organizować kursy/szkolenia dla kandydatów na maklera papierów wartościowych. Jak wskazał, przedmiotowe usługi sklasyfikowane zostały w grupowaniach PKWiU 80.42.20-00.00 oraz 80.42.10-00.00

Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość co do stawki podatki od towarów i usług właściwej dla świadczenia usług, o których mowa powyżej.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przede wszystkim treść art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 7 załącznika nr 4 do tej ustawy, oraz opierając się na podanych przez Wnioskodawcę klasyfikacjach statystycznych (80.42.20-00.00 oraz 80.42.10-00.00), należy uznać, iż przeprowadzanie kursów/szkoleń dla kandydatów na maklera papierów wartościowych, jako świadczenie usług w zakresie edukacji, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku.

Jednocześnie informuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług, w związku z tym niniejszą interpretacje wydano wyłącznie w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę grupowanie statystyczne. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m.in. swoje produkty (wyroby i usługi), według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl