Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-506/08/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2008 r. (data wpływu 30 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorygowania podatku należnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2008 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 23 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorygowania podatku należnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 28 stycznia 2008 r. Pan Jerzy D., podający się za właściciela firmy "T" z P. zakupił od Wnioskodawcy 765 szt. palet drewnianych, o łącznej wartości 20.017,76 zł. Tego samego dnia towar został wydany, a w dniu następnym została wystawiona faktura, płatna przelewem na konto. Po czterech dniach płatność nie została uregulowana. W związku z tym, że próby skontaktowania się z Panem Jerzym D. nie dały rezultatu, Wnioskodawca zgłosił się do Komendy Policji. Dochodzenie trwało do dnia 21 maja 2008 r. W jego trakcie przesłuchano szereg osób mających związek z zaistniałym zdarzeniem. Przesłuchano również Pana Jerzego D., który oświadczył, że nie jest właścicielem firmy "T" i nic nie wie na temat zakupu palet. Wykonano też inne czynności, w tym poinformowano właściwy Urząd Skarbowy celem wszczęcia postępowania karnego-skarbowego. Nie doprowadziło to jednak do wykrycia i ujęcia sprawcy przestępstwa. Postanowieniem o umorzeniu dochodzenia nr (...), (...), (...) udokumentowana została nieściągalność należności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wyżej opisanym zdarzeniem Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty przychodów, a tym samym zmniejszenia należnego podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z tym, że wierzytelność została odpisana jako nieściągalna i stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wszystkie warunki szczegółowo wymienione w art. 89a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zostały spełnione, ma prawo dokonania korekty należnego podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 2-7. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna.

Stosownie do treści art. 89a ust. 2 cytowanej ustawy, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1.

dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2.

wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;

3.

wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;

4.

wierzytelności nie zostały uregulowane w jakiejkolwiek formie ani nie zostały zbyte;

5.

od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności, nie upłynęło 5 lat, licząc od początku roku, w którym została wystawiona faktura;

6.

wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych a dłużnik, w ciągu 28 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonał dostawy towarów dla osoby fizycznej reprezentującej firmę "T". Transakcja powyższa została udokumentowana fakturą VAT, płatną przelewem. Płatność powyższa nie została jednak dokonana.

Przytoczone przepisy wskazują, że przy zachowaniu pewnych warunków, możliwe jest skorygowanie podatku należnego z tytułu dostawy towarów na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W piśmie z dnia 23 lipca 2008 r. Wnioskodawca wskazał, że spełnił wszystkie te warunki, jednakże należy zauważyć, że w wydanej na Pana wniosek interpretacji indywidualnej nr ITPB1/415-332/08/AT z dnia 27 sierpnia 2008 r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych tutejszy organ stwierdził, iż przedmiotowe wierzytelności nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Ponadto nie zostały spełnione pozostałe przesłanki określone w art. 89a ust. 2 cytowanej ustawy. Stąd też, biorąc pod uwagę powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie jest uprawniony do skorygowania podatku należnego z tytułu dokonanej dostawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl