Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-500/08/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008 r. (data wpływu 16 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lipca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją projektu p.n. "Urządzenie placów rekreacyjnych w sołectwie" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2008 r. Gmina złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją projektu p.n. "Urządzenie placów rekreacyjnych w sołectwie".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Urząd będzie przyjmował wnioski związane z realizacją projektu w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Gmina wykonując swoje zadania określone w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Urządzenie placów rekreacyjnych w sołectwie". W ramach projektu utworzono trzy place zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. ławki, grill, drzewa, boisko do koszykówki i siatkówki. Zgodnie z przepisami dotyczącymi funduszy unijnych kosztem kwalifikowanym jest wartość netto zadania inwestycyjnego. Wyjątkiem od tej reguły jest potwierdzenie przez organ podatkowy, iż podatnik nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. W przypadku pozytywnej interpretacji podatek od towarów i usług zostanie zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

W piśmie z dnia 3 lipca 2008 r. stanowiącym uzupełnienie złożonego wniosku, Wnioskodawca wskazał, że place zabaw nie będą przedmiotem odpłatnych umów cywilnoprawnych, nie będzie można zaliczyć odliczonego podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym, a nabywane towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ponadto Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu podatku na podstawie rozdziału 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z nabyciem towarów, celem przeznaczenia ich do wykonania zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków inwestycyjnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie posiada możliwości odzyskania podatku, a podatek od towarów i usług powinna mieć uznany jako koszt kwalifikowany co powinna potwierdzić interpretacja o braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 z późn. zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

We wniosku wskazano, iż realizacja projektu nie jest wykorzystywana na cele działalności opodatkowanej.

W rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Jak wynika z treści pisma z dnia 3 lipca 2008 r. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do zwrotu podatku na podstawie wskazanego rozporządzenia.

W przypadku Gminy towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym - w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

W tej sytuacji nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie ma związku nabywanych towarów i usług z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

A zatem przy realizacji projektu pod nazwą "Urządzenie placów rekreacyjnych w sołectwie" Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl