Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-50/08/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania premii pieniężnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania premii pieniężnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma prowadzi działalność handlową artykułami dla przemysłu piekarniczego i cukierniczego. W celu zwiększenia obrotów, a tym samym optymalizacji osiąganych zysków, na podstawie podpisanego w dniu 1 marca 2005 r. porozumienia, uczestniczy w programie rozliczania premii handlowej za dokonanie określonego poziomu sprzedaży towarów po najkorzystniejszych cenach. Stronami tego porozumienia są Spółka "A" oraz przedsiębiorstwa będące jednocześnie jej udziałowcami. Jednym z klientów porozumienia jest PHH "K" - B. W ramach opracowanego programu współpracy i zawartych porozumień Spółka "A" zaopatruje swoich udziałowców w towary pochodzące od dostawców, negocjując z nimi warunki dostawy i oferując swoim odbiorcom najkorzystniejsze ceny. Zawarte porozumienia o wypacaniu premii handlowej zobowiązują strony do intensyfikacji działań handlowych i marketingowych mających na celu zwiększenie sprzedaży określonych produktów. Premie wypłacane są na podstawie wystawionych przez nabywcę towarów faktur VAT. Ich wysokość ustalona jest przez sprzedawcę proporcjonalnie do wielkości osiągniętych obrotów w określonym okresie rozliczeniowym. Zasadę rozliczania premii handlowej udokumentowanej fakturą VAT ze stawką 22%, Spółka przyjęła po wydanym przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy postanowieniu z dnia 20 czerwca 2005 nr DV-II-443-81-40-2/05 wydanym na podstawie art. 14a § 3 i 4 Ordynacji podatkowej, w którym uznano stanowisko wyłączenia otrzymanych premii z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, za nieprawidłowe.

Wskazano także, że wypłacana premia pieniężna dotyczy wszystkich dostaw, łącznie od danego dostawcy w konkretnym okresie rozliczeniowym, np. w kwartale.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle odrzucenia przez Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 6 lutego 2007 r. I FSK 94/06) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 22 maja 2007 r. (III SA/Wa 4080/06) stanowiska Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. (PP3-812-1222/2004, Dz. Urz. MF z 2005 r. Nr 2 poz. 22), premie handlowe otrzymane za osiągnięcie określonego poziomu obrotu, nie uznawane jako wynagrodzenie za świadczone usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy powinny być udokumentowane notą księgową, a nie fakturą VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywana premia handlowa w wysokości określonej w porozumieniu, uzależnionej od wielkości dokonanego obrotu nie stanowi wynagrodzenia za świadczone usługi w związku z czym nie jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Na udokumentowanie otrzymanej premii wystarczającym jest nota obciążeniowa wystawiona przez nabywcę lub nota uznaniowa wystawiona przez sprzedawcę. Stanowisko to jest zgodne z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. (I FSK 94/06) oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r. (III SA/Wa 4080/06).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 29 ust. 4 wskazanej ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), zgodnie z którym, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

W sytuacji zatem, gdy wypłacona gratyfikacja (bonus, premia pieniężna, bonus retro) jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia pieniężna wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. Z kolei w przypadku, gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą (transakcją), należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymuje premie pieniężne za dokonanie określonego poziomu zakupów, których wysokość uzależniona jest od wielkości dokonanego obrotu. A zatem premie pieniężne nie są związane z żądną konkretną dostawą, stąd też nie można ich przyporządkować do konkretnych transakcji. Wskazać należy, że działania polegające na realizacji określonego poziomu zakupów, mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymanej premii, a więc nie można jej potraktować jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Zwrócić należy także uwagę na charakter premii pieniężnej jako wynagrodzenia za podjęcie starań w celu zwiększenia sprzedaży towarów dostarczanych przez Spółkę wypłacającą premię, bowiem z prowizyjnego charakteru wynagrodzenia wynika, że jest ono uzależnione od zachowania Wnioskodawcy - premia wypłacana jest po osiągnięciu określonego pułapu obrotów.

Oznacza to, że Wnioskodawca świadczy na rzecz Spółki odpłatną usługę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, a więc dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy.

Zgodnie bowiem z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Reasumując w świetle przytoczonych regulacji prawnych otrzymana premia pieniężna jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc powinna zostać udokumentowana fakturą VAT.

Końcowo należy wskazać, iż orzeczenia sądów administracyjnych są rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę, a orzeczenia sądu podejmowane są w oparciu o zebrany materiał dowodowy, dlatego trudno jest określić w jakim stopniu przedstawiona sprawa będąca przedmiotem rozstrzygnięcia sądu oraz sytuacja opisana we wniosku jest tożsama.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl