ITPP2/443-5/07/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-5/07/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007 r. (data wpływu 24 września 2007 r.), uzupełnionym pismami z dnia 9 i 22 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu "Modernizacja i wyposażenie placu zabaw" niezwiązanego z czynnościami opodatkowanymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest Urząd Miejski. Gmina otrzymała numer identyfikacyjny REGON, natomiast numeru NIP nie posiada, jednakże to Gmina (zgodnie ze wskazaniami przyjmującego wniosek) ma zamiar złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków programu operacyjnego SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004-2006" Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3. "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", zadania pod nazwą "Modernizacja i wyposażenie placu zabaw". Modernizowana, odbudowywana i budowana infrastruktura z zakresu placów zabaw nie jest w żaden sposób związana z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług, a zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W piśmie z dnia 9 października 2007 r. Gmina uzupełniła złożony wniosek o oświadczenie, że w stosunku do realizowanego projektu nie ma zastosowania § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Dodatkowo pismem z dnia 22 października 2007 r. sprecyzowano opis zdarzenia przyszłego o stwierdzenie, że środki które otrzyma Gmina nie są środkami wymienionymi w § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wydatki, które Gmina będzie ponosić nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną i brak jest możliwości zaliczenia planowanych do poniesienia podczas realizacji ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego wydatków do kosztów uzyskania przychodów w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego związanego z realizacją ww. projektu.

Zdaniem wnioskodawcy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego lub w przypadku nabywanych towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (gdyby jako podatnik miała prawo do częściowego odliczenia podatku), mogłaby też zaliczyć nieodliczony podatek do kosztów uzyskania przychodów, tj. kompensując go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jak i osób prawnych. Jednakże Gmina, poprzez powołaną jednostkę -Urząd Miejski, pełniącego rolę jej reprezentanta i wykonawcy wszelkich czynności prawno-obsługowych przed organami m.in. podatkowymi i prawno-finansowymi, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w przytoczonych wyżej przykładach w jakikolwiek sposób, zarówno w systemie VAT jak i poza nim - w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Gmina jako wspólnota samorządowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, odprowadza należny podatek VAT z tytułu dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, natomiast nie może ustalić należnego podatku VAT od usług i towarów dotyczących ulic, placów i świetlic, gdyż nie czerpie z tych tytułów żadnych dochodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl