ITPP2/443-488b/09/RS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-488b/09/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2009 r. (data wpływu 12 czerwca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 lipca 2009 r. (data wpływu 23 lipca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku obowiązującej przy dostawie działki budowlanej wraz z budynkiem mieszkalnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17 lipca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku obowiązującej przy dostawie działki budowlanej wraz z budynkiem mieszkalnym.

W przedmiotowym wniosku, oraz piśmie stanowiącym jego uzupełnienie, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan jako podatnik od towarów i usług działalność - jak wskazano w części B.1 poz. 10 wniosku - w zakresie pośrednictwa obrotu nieruchomościami. W 2008 r. dokonał zakupu działki budowlanej (bez podatku od towarów i usług) z zamiarem jej sprzedaży. Stopień zaawansowania budowy, w przypadku sprzedaży działki wraz z rozpoczętą budową lub stanem surowym, pozwoli uznać ją, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), za obiekt budowlany, który będzie posiadać symbol PKOB 1.11.111 - budynki mieszkalne jednorodzinne. W odniesieniu do budowanego budynku przysługuje Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

* Czy stawkę 7% można zastosować dopiero po rozpoczęciu budowy.

* Czy stawkę 7% można zastosować sprzedając stan surowy otwarty, czy dopiero po zakończeniu budowy i otrzymaniu decyzji na użytkowanie.

* Czy na fakturze osobno należy wykazać grunt i osobno budynek mieszkalny opodatkowując grunt 22%, a budynek 7%.

Zdaniem Wnioskodawcy, może zastosować 7% stawkę podatku, ponieważ jest to dostawa obiektu budownictwa mieszkaniowego (budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m 2). Stawkę podatku 7% należy zastosować do całości tj. gruntu łącznie z budynkiem mieszkalnym i tym samym na fakturze nie należy odrębnie wykazywać gruntu i budynku mieszkalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, dostawa towarów stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Definicja towaru została zawarta w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przepis art. 41 ust. 1 powołanej ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy, 7% stawkę podatku od towarów i usług stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Z ust. 12a powołanego artykułu wynika, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12b tegoż artykułu, nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

Ponadto zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

W myśl art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika, że 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

W oparciu o art. 29 ust. 5 cytowanej ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z powyższym artykułem dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki lub budowle opodatkowana jest według stawek właściwych dla tych budynków lub budowli.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że rozważa Pan w ramach prowadzonej działalności w zakresie pośrednictwa obrotu nieruchomościami dokonać dostawy działki:

* po rozpoczęciu budowy budynku lub,

* w stanie surowym otwartym lub,

* po zakończeniu budowy i uzyskaniu decyzji na użytkowanie.

Stopień zaawansowania prac budowlanych zarówno po rozpoczęciu budowy, jak i w stanie surowym otwartym pozwala uznać - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - za obiekt budowlany o PKOB 1.11.111 - budynek mieszkalny jednorodzinny. Będzie miał Pan prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z dokonywaną budową.

Biorąc pod uwagę powołane regulacje w zakresie stawki podatku należy uznać, że dostawa działki budowlanej wraz z obiektem budowlanym o PKOB 1.11.111 we wszystkich trzech ww. sytuacjach podlegać będzie opodatkowaniu 7% stawką podatku. Zatem zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy, nie zachodzi konieczność wyodrębniania na fakturze oddzielnie gruntu i budynku.

Jednocześnie informuje się, że rozstrzygnięcia w zakresie stawki podatku dla dostawy niezabudowanej działki budowlanej dokonano w interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl