Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-486/09/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2009 r. (data wpływu 12 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług pomocniczych do usług finansowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług pomocniczych do usług finansowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Od dnia 10 kwietnia 2010 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przeważającym rodzajem jest - zgodnie z klasyfikacją PKD - "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z). "Usługa pośrednictwa między stronami zaangażowanymi w udzielenie i przyjmowanie kredytów (PKWiU 67.13.10-00.10), obejmuje czynności związane z uzyskaniem przez osoby fizyczne kredytu hipotecznego. Usługa polega na gromadzeniu, weryfikacji i przekazywaniu do banku wszelkiej dokumentacji związanej z kompletnym wnioskiem kredytowym, którego pozytywne rozpatrzenie skutkuje udzieleniem kredytu. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie pośrednictwa, zapłata za wykonaną usługę następuje ze strony banku.

Wnioskodawca współpracuje z przedsiębiorstwami deweloperskimi w zakresie pośrednictwa opisanego powyżej. W tej sytuacji nabywca nieruchomości otrzymuje informację o możliwości skorzystania z usługi Wnioskodawcy i dowolność w wyborze banku udzielającego kredyt.

Jednak w związku z faktem, że większość deweloperów posiada już umowy pośrednictwa finansowego podpisane z bankami oraz ze względu na to, że część tych umów zawiera klauzule o wyłączności, polecanie usług Wnioskodawcy, jako pośrednika finansowego, stałoby w sprzeczności z tymi umowami. Dążąc jednak do tego, aby w sposób możliwie przystępny dla nabywcy nieruchomości przeprowadzić procedurę wnioskowania o kredyt hipoteczny, deweloperzy będą zlecać Wnioskodawcy usługę, której zakres został opisany poniżej.

Wnioskodawca (zwany dalej usługodawcą) w ramach prowadzonej działalności planuje świadczenie - na rzecz przedsiębiorstw deweloperskich (zwanych dalej usługobiorcą) zainteresowanych sprzedażą nieruchomości mieszkalnych, usługi wspierającej pozyskanie przez nabywców środków pieniężnych niezbędnych do dokonania zakupu.

W ramach usługi dokonywana będzie weryfikacja dokumentacji niezbędnej do wnioskowania przez nabywców o udzielenie kredytu hipotecznego. Prowadzona weryfikacja obejmuje następujące czynności:

* weryfikacja stanu prawnego nieruchomości ze względu na zabezpieczenie docelowe kredytu hipotecznego ustanowione przez bank - porównanie z danymi uzyskanymi wcześniej przez bank,

* oględziny i raportowanie do banku faktycznie występującego zawansowania budowy nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie docelowe kredytu hipotecznego ustanowione przez bank - porównanie z danymi uzyskanymi wcześniej przez bank,

* zlecenie osobom uprawnionym dokonania wycen nieruchomości stanowiących zabezpieczenie docelowe kredytu hipotecznego ustanowione przez bank,

* weryfikacja dochodu nabywców oraz posiadanych przez nich środków niezbędnych do wniesienia tzw. wkładu własnego - potwierdzenie informacji zebranych przez bank o dochodach osób ubiegających się o kredyt,

* weryfikacja poprawności wypełnianych druków bankowych,

* przekazanie w imieniu nabywcy kompletnej dokumentacji do banku.

Wynagrodzenie należne usługodawcy od usługobiorcy określone będzie zgodnie z zawartymi umowami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi podlegają zwolnieniu od opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jako usługi pomocnicze do usług finansowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie powyższej usługi jest zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Usługa, którą będzie świadczył jest klasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 67.13.10-00.90 - "usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Jednocześnie w ust. 3 tego artykułu ustawodawca wskazuje, że usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Konstrukcja większości przepisów z zakresu podatku od towarów i usług, które wprowadzają stawkę preferencyjną albo zwolnienie od podatku, przesądza, że - co do zasady - zastosowanie ich uzależnione jest od zaklasyfikowania danego towaru, bądź usługi do określonego grupowania statystycznego, o powołanym, w ustawie albo akcie wykonawczym wydanym na podstawie jej upoważnienia, symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zgodnie z przepisem § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

W poz. 3 tego załącznika wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego zwolnione od podatku - sekcja J ex (65-67), z wyłączeniem:

1.

działalność lombardów, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki,

2.

usługi polegające na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usługi doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4.

usługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, - 00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5.

usługi ściągania długów oraz faktoringu,

6.

usługi zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

7.

usługi przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

8.

transakcje dotyczące dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9.

transakcje dotyczące praw w odniesieniu do nieruchomości.

Należy przy tym zaznaczyć, że użycie przez ustawodawcę oznaczenia "ex" przy grupowaniu PKWiU dla usług korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza świadczyć na rzecz przedsiębiorstw deweloperskich usługi wspierające pozyskanie środków pieniężnych przez potencjalnych nabywców nieruchomości mieszkalnych. Jak wskazał, przedmiotowe usługi sklasyfikowane zostały w grupowaniu PKWiU 67.13.10-00.90, jako "usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym, pozostałe, gdzie indziej nie wymienione".

Przedmiotowe czynności mieszczą się w sekcji J PKWiU ex (65-67) i nie są objęte żadnym z wyłączeń ze zwolnienia od podatku, wymienionych w pozycji 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą sklasyfikowane w ww. grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, będą korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług

Końcowo należy zaznaczyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikowania usług, a obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonych usług do odpowiedniego grupowania statystycznego ciąży na podmiocie wykonującym te czynności. W związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę grupowanie statystyczne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl