Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-484/09/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2009 r. (data wpływu 12 czerwca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 14 sierpnia 2009 r. (data wpływu do organu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podmiotowości podatkowej powiatu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2009 r. złożono wniosek, uzupełniony w dniu 14 sierpnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podmiotowości podatkowej powiatu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Z chwilą rozpoczęcia działalności samorządu powiatowego, Starostwo Powiatowe zostało zarejestrowane jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W związku z otrzymaniem środków unijnych w 2009 r. dokonano rejestracji Powiatu jako czynnego podatnika VAT, przy jednoczesnym zaprzestaniu działalności czynnego podatnika Starostwa Powiatowego. W konsekwencji od 1 lipca 2009 r. deklaracje rozliczeniowe dla podatku od towarów i usług składa Powiat, dla którego wystawiane są faktury za zakupione towary i usługi. Dotyczy to również towarów i usług zakupionych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wprawdzie realizacja zadań odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 250, poz. 2027), jednak ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., w art. 4 pkt 9 i 13 wymienia zadania z zakresu geodezji, kartografii i katastru,a także ochrony środowiska i przyrody. Dlatego też uznaje się, że ww. zadania są działaniami Powiatu.

Wszystkie umowy, zarówno w zakresie usług publicznych niepodlegających ustawie o podatku od towarów i usług, jak i czynności wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych, zawierane są przez Powiat. Natomiast operacje związane z tymi czynnościami są ujmowane w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego jako urzędu obsługującego organ.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego postępowanie powyższe jest prawidłowe, tzn. Powiat posiada status czynnego podatnika VAT, w imieniu którego dokonuje się wszelkich transakcji, m.in. wystawianie faktur, składanie deklaracji.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zmiana statusu podatnika czynnego ze Starostwa Powiatowego na Powiat została dokonana z uwagi na to, iż Powiat posiada osobowość prawną i wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, natomiast Starostwo Powiatowe obsługuje Jego działalność pod względem administracyjnym, organizacyjnym i technicznym.

Mając na uwadze art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 154, poz. 535 z późn. zm.), wg którego nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, Powiat realizując swoje zadania nie jest podatnikiem. Jest nim przy wykonywaniu czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak: najem, sprzedaż usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Dla celów określenia statusu podatnika kluczowa jest zatem cecha samodzielności.

Stosownie do postanowień art. 15. ust. 6 ww. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednocześnie z przepisu § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1336) wynika, iż zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), powiat posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Z przepisów tego aktu wynika, że powiat jest właścicielem mienia i innych praw majątkowych oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

Ponadto z regulacji art. 4 ust. 1 ww. ustawy wynika, że powiat wykonuje także określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Jednocześnie w ust. 4 tego artykułu wskazano, iż ustawy te mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Samorządowe osoby prawne nie mają własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu.

W świetle wskazanego wyżej przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), ze względu na przyznaną im ustawowo osobowość prawną, są podatnikami podatku od towarów i usług, o ile spełnią pozostałe warunki wskazane w tym przepisie.

Z zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) wynika, że nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne.

Mając na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, że Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego, wykonując w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność czynności statutowe związane z wykonywaniem zadań publicznych, nałożone odrębnymi przepisami, które nie wiążą się z żadną odpłatnością (np. budowa dróg), nie jest w tym zakresie podatnikiem podatku od towarów i usług. Natomiast w pozostałym zakresie, tj. w przypadku wykonywania czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wiążących się z odpłatnością (np. opłaty administracyjne), a także czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych (np. najem, sprzedaż) - jest podatnikiem podatku od towarów i usług, przy czym w pierwszym przypadku korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na mocy § 13 ust. 1 pkt 11 wskazanego wyżej rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Starostwo Powiatowe, realizując zadania spoczywające na samorządowej osobie prawnej, występuje wyłącznie jako aparat pomocniczy, działający w imieniu i na rzecz osoby prawnej - Powiatu, a zatem nie jest uprawnione do wystawiania faktur VAT, jak również składania deklaracji w imieniu własnym (tj. używając własnej nazwy oraz własnego NIP).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl