ITPP2/443-469b/09/AP - Miejsce świadczenia usług elektronicznych świadczonych na rzecz odbiorców z krajów trzecich.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-469b/09/AP Miejsce świadczenia usług elektronicznych świadczonych na rzecz odbiorców z krajów trzecich.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2009 r. (data wpływu 8 czerwca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia dla usług elektronicznych świadczonych na rzecz odbiorców z krajów trzecich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia dla usług elektronicznych świadczonych na rzecz odbiorców z krajów trzecich.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi elektroniczne m.in. na rzecz osób mających miejsce zamieszkania na terenie tzw. państw trzecich.

Działalność gospodarcza Wnioskodawcy została sklasyfikowana wg klasyfikacji PKD wg kodu: 6311Z tj. przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. Dla potrzeb ewidencji obrotów z tej działalności Wnioskodawca rejestruje sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Specyfiką tego rodzaju usług jest duża anonimowość odbiorców, bez możliwości ustalenia czy są nimi osoby fizyczne, czy też osoby prowadzące działalność gospodarczą i będący zarejestrowani dla potrzeb podatku od wartości dodanej, dlatego też całość sprzedaży ewidencjonowana jest za pomocą kasy fiskalnej.

Problemem jest natomiast ustalenie faktu, czy usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce i w jakim zakresie.

Wnioskodawca przyjął zasadę, iż w zakresie usług świadczonych dla odbiorców z tzw. państw trzecich - sprzedaż jest wykazywana jako niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

*

Czy prawidłowo ustalona została przez Wnioskodawcę zasada opodatkowania usług dla odbiorców z terenu tzw. krajów trzecich - jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa powyżej, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 (...).

Artykuł 2 pkt 26 ustawy stanowi, że przez usługi elektroniczne rozumie się usługi, o których mowa w art. 11 rozporządzenia Rady (WE) z dn. 17 października 2005 r. nr 1777/2005 ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie Wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z 2005 r. Nr 288, poz. 1) z uwzględnieniem art. 12 tego rozporządzenia.

Na mocy art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia, do usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. e) tiret 12 i załączniku do ww. Dyrektywy, należą usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę mieszczą się w zakresie usług wymienionych w wykazie w art. 11 ust. 2 ww. rozporządzenia. Zawierają się ogólnie w produktach w formie cyfrowej łącznie z oprogramowaniem, jego modyfikacjami i nowszymi wersjami oprogramowania (lit. a) i wchodzą w zakres usług opisanych w ww. artykule.

W przypadku świadczenia usług istotnym jest - dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług - określenie miejsca świadczenia danej usługi, gdyż to pozwoli na ustalenie, czy dane świadczenie usług będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług - miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Ustęp 4 pkt 9 tego artykułu wymienia właśnie usługi elektroniczne, mają więc do nich zastosowanie przepisy art. 27 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy.

Zgodnie bowiem z jego zapisem: w przypadku, gdy usługi, o których mowa w ust. 4 są świadczone na rzecz:

1.

osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub

2.

podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

* miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Mając na uwadze informację wskazaną w stanie faktycznym, iż przyjęła Pani zasadę, że w zakresie usług świadczonych dla odbiorców z państw trzecich, sprzedaż wykazuje jako niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, uznano, że takie reprezentuje Pani stanowisko.

W odniesieniu do postawionego we wniosku pytania, należy stwierdzić, iż w przedmiotowym zakresie postępowanie Pani jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl