Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-466/08/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.), uzupełniony pismem z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wypłaty premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2008 r. został przesłany zgodnie z właściwością przez Dyrektora Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w B. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wypłaty premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka w związku z prowadzoną działalnością polegającą na sprzedaży wyrobów własnej produkcji dokonuje sprzedaży do Hipermarketów i Hurtowni na dużą skalę. Wystawia po kilkadziesiąt faktur miesięcznie na jednego kontrahenta.

Nabywcy zachęcani są do nabywania towarów m.in. poprzez nagradzanie premiami pieniężnymi - bonusami (% od obrotów), których wysokość zależy od wartości zakupionych wyrobów i dotyczy sprzedaży za cały miesiąc lub kwartał.

Oznacza to, że w razie wzrostu zakupów rośnie również wartość wypłacanej premii w danymi okresie rozliczeniowym.

Do tej pory na podstawie interpretacji ogólnej Ministra Finansów dnia 30 grudnia 2004 r. nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 w sprawie premii pieniężnych wypłacanych nabywcom, Spółka otrzymywała od kontrahentów faktury z 22% stawką podatku od towarów i usług.

Obecnie po wyroku NSA w Warszawie z dnia 6 lutego 20007 r. sygn. akt I FSK 96/06, w którym stwierdzono, że:

* za usługę w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług nie można uznać obrotów w wysokości określonej w umowie osiągniętych przez nabywcę towarów

,

* premia wypłacana przez sprzedawcę nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi

.

Wobec powyższego wypłata premii pieniężnych nie będąc dostawą towarów ani świadczeniem usług nie powinna być opodatkowana 22% stawką podatku.

Obecnie, z uwagi na różne interpretacje w tym zakresie część firm wystawia za udzielenie premii pieniężnych noty księgowe, a część faktury.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2008 r. zapłata za zakupiony towar lub usługę nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli czynność nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

* Czy czynność polegająca na wypłacie premii pieniężnej (% od obrotów) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

* Jak powinien być udokumentowany fakt przekazania przez Spółkę premii pieniężnej.

Pismem z dnia 7 lipca 2008 r. Spółka wycofała pytanie drugie zawarte we wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy w nawiązaniu do wyroków NSA z dnia 6 lutego 2007 r. i 28 sierpnia 2007 r. Spółka uważa, że przekazane premie pieniężne - bonusy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również (...).

Natomiast w myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie się do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Analiza powołanych przepisów, prowadzi do wniosku, że wypłata premii pieniężnej nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu.

Wobec powyższego czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po stronie wypłacającego (Wnioskodawcy).

Jednocześnie należy wskazać, że odrębną kwestią jest zagadnienie opodatkowania czynności wykonywanych przez podmioty otrzymujące premie pieniężne w zamian za określone zachowania.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że kontrahenci Wnioskodawcy zachęcani są do nabywania towarów m.in. poprzez nagradzanie premiami pieniężnym, których wysokość uzależniona jest od wartości zakupionych towarów.

Powyższe wskazuje na istnienie relacji zobowiązaniowej pomiędzy Wnioskodawcą, a Jego kontrahentami (nabywcy dokonują zakupów towarów o określonej wartości, Wnioskodawca wypłaca premię pieniężną). Działania polegające na realizacji określonego poziomu zakupów mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymanej przez nabywcę premii pieniężnej, zależy ona bowiem od określonego jego zachowania.

Odnosząc brzmienie powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że podmiot otrzymujący premię pieniężną otrzymuje w rezultacie zapłatę z tytułu świadczenia odpłatnych usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, a więc dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy.

Reasumując należy uznać, że wypłata premii pieniężnej nie podlega opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy, natomiast otrzymujący premię, o ile jest podatnikiem VAT czynnym, winien opodatkować świadczone usługi za które tę premię otrzymał. W związku z tym, iż we własnym stanowisku w sprawie Spółka zawarła stwierdzenie iż "przekazane premie pieniężne - bonusy nie podlegają opodatkowaniu", tutejszy organ - w oparciu o powołane przepisy zobligowany był ocenić stanowisko Spółki jako nieprawidłowe.

Końcowo wskazać również należy, że tutejszy organ nie odnosił się w wydanej interpretacji do pytania drugiego zawartego we wniosku, z uwagi na jego wycofanie przez Spółkę.

Stwierdzić również należy, że powołany przez Spółkę wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt I FSK 96/06, jest rozstrzygnięciem w konkretnej sprawie osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl