ITPP2/443-463/10/AJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 2 lipca 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-463/10/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2010 r. (data wpływu 17 maja 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja", objętego PROW na lata 2007-2013, pozyskało środki na funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizację w 2010 r. Celem działania jest zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy biura Stowarzyszenia, budowa kapitału społecznego na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, zaangażowanie społeczne obszaru objętego LSR w rozwój oraz lepsze wykorzystanie potencjału obszaru działania Stowarzyszenia. W ramach realizacji działania środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z działalnością biura, tj. na opłacenie czynszu z tytułu wynajmu pomieszczenia biura, usługi telefoniczne, ogłoszenia w prasie, jak również zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych oraz wyposażenie biura w meble biurowe (regały do przechowywania dokumentów, biurka, krzesła), sprzęt biurowy (komputery, drukarki).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy realizacji projektu w ramach programu osi 4 "Leader", działanie 4.3.1 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja", Stowarzyszenie posiada możliwość odzyskania podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, znajduje się w grupie podatników, którzy nie mają prawa do odliczenia (obniżenia podatku należnego o podatek naliczony) i do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym jako niezarejestrowany podatnik dla potrzeb podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie wskazało, że nie złożyło zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Zakaz w tym zakresie znajduje się w art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (obniżenia kwot lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20). W związku z tym nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją tego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 7 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

W treści złożonego wniosku wskazano, iż Stowarzyszenie nie będące zarejestrowanym podatnikiem VAT czynny realizuje projekt w ramach którego poniosło wydatki związane z bieżącą działalnością biura tj. na opłacenie czynszu z tytułu wynajmu pomieszczenia, usług telefonicznych, ogłoszeń w prasie, jak również zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych oraz wyposażenie biura w meble biurowe (regały do przechowywania dokumentów, biurka, krzesła), sprzęt biurowy (komputery, drukarki).

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie jest czynnym podatnikiem, a z treści wniosku nie wynika, że ww. zakupy służą sprzedaży opodatkowanej. Stowarzyszeniu nie przysługuje również prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki otrzymane na jego realizację nie są środkami, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl