ITPP2/443-458/14/RS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPP2/443-458/14/RS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 lipca 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-458/14/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2014 r. (data wpływu 7 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla zaliczek wpłacanych na poczet planowanej dostawy linii montażowej wraz z jej instalacją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla zaliczek wpłacanych na poczet planowanej dostawy linii montażowej wraz z jej instalacją.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest producentem stolarki drzwiowej, czynnym podatnikiem podatku od towarowi usług. Zakupy są wykorzystywane do czynności opodatkowanych ww. podatkiem. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zamierza zawrzeć umowę z kontrahentem unijnym na dostawę kompletnej linii montażowej wraz z jej instalacją. Dostawy na terytorium kraju na rzecz Spółki dokona podatnik nie posiadający siedziby działalności gospodarczej, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który nie jest zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług. Montaż wymaga kwalifikacji i specjalistycznej wiedzy i dokonany zostanie przez dostawcę linii. Na poczet dostawy linii Spółka uiści zaliczki, które nie będą obejmować całości wynagrodzenia. Końcowe rozliczenie nastąpi po podpisaniu protokołu, po zakończeniu montażu i uruchomieniu. Zakup linii montażowej wraz z jej montażem przez unijnego dostawcę będzie dostawą krajową, dla której podatnikiem będzie Spółka.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W którym momencie powstanie w Spółce obowiązek podatkowy z tytułu dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca?

Zdaniem Wnioskodawcy, od dnia 1 stycznia 2014 r. w ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca nie określił w odrębnym przepisie momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca. Zatem w opisanym stanie faktycznym zastosowania znajdą zasady określone w art. 19a ust. 1 i ust. 8 ustawy. W sytuacji, gdy dokonywane jest nabycie towaru wraz z montażem od podatnika unijnego, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów (art. 19a ust. 1 ustawy). Jeśli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Zawarte w art. 19a ust. 8 ustawy, określenie "z chwilą jej otrzymania" w przypadku dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, zdaniem Spółki, należy rozumieć jako "z chwilą dokonania zapłaty zaliczki".

Dokonując wpłaty zaliczek na poczet dostawy towarów z montażem, Spółka wykaże obowiązek podatkowy w rozliczeniu za okresy, w których dokona zapłaty. Zapłacone kwoty zaliczek będą podstawą opodatkowania, od których obliczy należny podatek według stawki właściwej dla tej czynności. Zakupiona linia służyć będzie działalności opodatkowanej, zatem podatek należny przekształci się w podatek naliczony podlegający odliczeniu.

Zainstalowanie linii montażowej strony potwierdzą protokołem odbioru i jego data wyznaczać będzie moment powstania obowiązku podatkowego dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca, w pozostałej części, po wyłączeniu z podstawy opodatkowania uiszczonych uprzednio zaliczek.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, miejscem dostawy towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Zatem miejscem dostawy (i opodatkowania), w przypadku dostawy towarów, które są instalowane lub montowane, jest zawsze państwo przeznaczenia, przy czym za instalację lub montaż nie można uznać prostych czynności, które umożliwiają funkcjonowanie towaru, adekwatnie do jego funkcji.

Z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy wynika, że jeśli miejscem opodatkowania dostawy towaru jest Polska, a dostawy dokonuje podatnik, który nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju i nie jest zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług w Polsce, to podatek należny rozlicza polski nabywca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., zawarte są w przepisie art. 19a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z ogólną zasadą, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Na podstawie ust. 8 ww. artykułu, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b.

nabywcą jest:

* w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej - podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,

* w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawną niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,

c.

dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do stwierdzenia, że obowiązek podatkowy z tytułu wpłacanych przez Spółkę zaliczek na poczet dostawy linii montażowej wraz z instalacją, dla której podatnikiem - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług - będzie nabywca, a więc w tym przypadku Spółka, powstanie na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy, z chwilą wpłacenia ww. zaliczek. W sytuacji, kiedy zaliczki nie będą stanowiły 100% kwoty należnej sprzedawcy za ww. dostawę, obowiązek podatkowy w odniesieniu do pozostałej kwoty powstanie z momentem dokonania dostawy (wraz z jej montażem) ww. linii.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii podstawy opodatkowania, stawki podatku dla ww. dostawy jak i prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu planowanego nabycia, gdyż Spółka nie przedstawiła w tym zakresie żądania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl