Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-438/15/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 21kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu w części dotyczącej lokali mieszkalnych pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu w części dotyczącej lokali mieszkalnych pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną (np. w zakresie wynajmu lokali użytkowych) oraz działalność zwolnioną od podatku w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zwolnienie dotyczy pobieranych opłat od lokali mieszkalnych m.in. za: eksploatację i utrzymanie ich lokali, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni lub nieruchomości wspólnych, funduszu remontowego, działalność społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Spółdzielnia zrealizowała projekt pn.: "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Rozwój, Restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1. "Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty". Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz remont wspólnych części budynków mieszkalnych wielorodzinnych i lokali użytkowych znajdujących się w jednym z ww. budynków (Ch....) zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych (bloki zrealizowane w technologii "wielkiej płyty"). W zakres prac, które zostały wykonane w ramach przedmiotowego projektu na budynkach mieszkalnych wchodzą:

* remont balkonów, polegający na skuciu posadzek, wymianie obróbek blacharskich, malowaniu,

* docieplenie i malowanie farbą fasadową ścian elewacji,

* remont klatek schodowych przy ulicy Ch....,

* położenie okładzin na klatkach schodowych w budynku przy ulicy Ch....,

* remont posadzek, tynków wewnętrznych, malowanie klatek schodowych w budynku przy ulicy Ch....,

* ocieplenie stropów piwnicznych,

* remont ramp wyładowczych - lokale usługowe,

* wymiana pokrycia dachowego na lokalach usługowych przy ulicy Ch.....

Do kosztów kwalifikowalnych, objętych dofinansowaniem środkami UE zaliczono planowane nakłady w wartości brutto dotyczące budynków mieszkalnych oraz w wartości netto dotyczące lokali użytkowych. Instytucja Zarządzająca, zgodnie z podpisaną umową, żąda w związku z zaliczeniem VAT do kosztów kwalifikowalnych przedłożenia indywidualnej interpretacji, że Spółdzielnia nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wykonywanych usług w budynkach mieszkalnych objętych przedmiotowym projektem. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektów są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Spółdzielnię, co jest niezbędne do rozliczenia projektów przez Instytucję Zarządzającą. Niesfinansowana część nakładów dotacją unijną wynosząca 50% wydatków kwalifikowalnych rozliczona została z funduszu remontowego nieruchomości mieszkalnych i opłat eksploatacyjnych lokali użytkowych objętych projektem. Realizowany projekt dotyczący budynków mieszkalnych nie miał związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielnia miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub do otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu dotyczącego lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma prawa do odliczeń podatku. Koszt VAT zawsze stanowi wydatek kwalifikowalny z uwagi na brak możliwości jego odzyskania. Spółdzielnia uważa, że realizując ww. projekt nie posiadała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ani otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w zakresie kosztów dotyczących lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, są pobierane opłaty zwolnione od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro - jak wskazano we wniosku - zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu w zakresie dotyczącym lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych nie służą sprzedaży opodatkowanej, to na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy od podatku od towarów i usług Spółdzielni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki.

Nie przysługuje również zwrot podatku poniesionego w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia, gdyż środki finansowe wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1,10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl