ITPP2/443-435/09/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-435/09/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2009 r. (data wpływu 27 maja 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania procedury zwrotu podatku podróżnym przez nowopowstałą spółkę cywilną, niespełniającą wymogu dotyczącego przekroczenia w poprzednim roku obrotu 400 tys. zł, będącą następcą prawnym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która spełniała ww. wymóg - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2009 r. złożono wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania procedury zwrotu podatku podróżnym przez nowopowstałą spółkę cywilną, niespełniającą wymogu dotyczącego przekroczenia w poprzednim roku obrotu 400 tys. zł, będącą następcą prawnym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która spełniała ww. wymóg.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - spółka cywilna - jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym ewidencję obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Spółka spełnia kryteria, o których mowa w art. 127 ustawy o podatku od towarów i usług, do zastosowania procedury zwrotu podatku podróżnym, za wyjątkiem warunku wynikającego z art. 127 ust. 6 ww. ustawy, tj. uzyskania w poprzednim roku podatkowym obrotu przekraczającego kwotę 400.000 zł. Spółka powstała w 2009 r. Jeden ze wspólników Spółki wniósł do niej, jako wkład rzeczowy (aportem), swoje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Była to działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną, zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT, której obrót w 2008 r. przekroczył kwotę 400.000 zł. Wspólnik prowadząc ww. działalność nie dokonywał zwrotu podatku podróżnym. Obecnie Spółka również nie dokonuje takiego zwrotu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka, po spełnieniu wszystkich kryteriów przewidzianych w art. 126-130 ustawy o podatku od towarów i usług, poza warunkiem uzyskania obrotu przekraczającego w poprzednim roku podatkowym kwotę 400.000 zł, może dokonywać zwrotu podatku podróżnym, skoro jest następcą prawnym - w rozumieniu art. 93a Ordynacji podatkowej - podatnika, który spełnia ww. warunek przekroczenia obrotu.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Na podstawie art. 93a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanego podmiotu. Zatem Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki, jakie na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług przysługiwały osobie fizycznej, która wniosła do niej swoje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. W związku z powyższym, jeżeli obecny wspólnik prowadząc działalność gospodarczą spełniał wymogi określone w art. 126-130 ustawy o podatku od towarów i usług (w tym wymóg uzyskania w poprzednim roku podatkowym obrotu przekraczającego kwotę 400.000 zł), a następnie wniósł swoje przedsiębiorstwo do Spółki, to Spółka jako następca prawny ww. osoby fizycznej, ma prawo do stosowania procedury zwrotu podatku podróżnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z zm.), osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej "podróżnymi", mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego (...).

Według art. 127 ust. 1 ustawy, zwrot podatku, o którym mowa wyżej, przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych dalej "sprzedawcami", którzy:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz

2.

prowadzą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz

3.

zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8.

Jednocześnie w myśl ust. 2 tegoż artykułu, przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy "sprzedawca" dokonuje zwrotu podatku podróżnemu.

Stosownie do treści art. 127 ust. 6 ww. ustawy, "sprzedawcy" mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem, że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400.000 zł oraz że dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego "sprzedawcy".

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, należy stwierdzić, iż warunkiem dokonywania zwrotu podatku podróżnym - zawartego w cenie sprzedawanych towarów - jest, aby sprzedawca, będący podatnikiem od towarów i usług, prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących, osiągnął obrót za poprzedni rok podatkowy w wysokości przekraczającej 400.000 zł.

We wniosku wskazano, że Spółka rozpoczęła działalność w 2009 r., tym samym nie spełnia ww. warunku osiągnięcia obrotów w wys. przekraczającej 400.000 zł w poprzednim roku podatkowym. Jeden ze wspólników wniósł do niej wkład w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Przed dokonaniem aportu, wspólnik prowadził działalność gospodarczą jako zarejestrowany i czynny podatnik podatku od towarów i usług, osiągając w poprzednim roku podatkowym (2008) obrót przekraczający 400.000 zł. Nie dokonywał on zwrotu podatku podróżnym w ramach swojej działalności.

Rozpatrując przedmiotową sprawę należy zwrócić uwagę na zagadnienie sukcesji podat-kowej, którą regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.

Zgodnie z art. 93a § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej.

* wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki.

Stosownie do postanowień § 2 tegoż artykułu, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.

osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

a.

innej spółki niemającej osobowości prawnej,

b.

spółki kapitałowej.

2.

spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Przedmiotem następstwa prawnego są prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego. W myśl art. 3 pkt 2 powołanej wyżej ustawy - Ordynacja podatkowa, pod pojęciem przepisów prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. W związku z powyższym, następstwo prawne obejmuje pełny zakres sukcesji praw i obowiązków wynikających ze wszystkich aktów normatywnych prawa podatkowego, zarówno formalnego, jak i materialnego, niezależnie od ich treści.

Mając na uwadze powyższe, a szczególności art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej, należy stwierdzić, iż przepis ten dotyczy sytuacji, która miała miejsce w przedmiotowej sprawie. Zatem w oparciu o tą regulację, Wnioskodawca - nowopowstała spółka cywilna - wstąpił we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki osoby fizycznej (jednego ze wspólników, który wniósł aportem swoje przedsiębiorstwo). Jednakże należy zwrócić uwagę, iż sukcesja określona przepisami Ordynacji podatkowej dotyczy praw i obowiązków, które podmiot wnoszący aport posiadał w momencie jego dokonania.

We wniosku wskazano, że wspólnik wnoszący aport do Spółki, prowadząc w 2008 r. działalność gospodarczą, nie dokonywał zwrotu podatku podróżnym. Należy zatem wnioskować, iż nie był "sprzedawcą", o którym mowa w art. 127 ustawy o podatku od towarów i usług, a także nie był podmiotem, którego przedmiotem działalności było dokonywanie zwrotu podatku podróżnym, o którym mowa w ust. 5 ww. artykułu. Nie wykonując czynności związanych z procedurą zwrotu podatku podróżnym, nie posiadał praw i obowiązków w tym zakresie. Zatem w przypadku Spółki sukcesja nie może obejmować praw i obowiązków, których nie posiadał podmiot wnoszący do niej aport.

W związku z powyższym Spółka nie ma prawa w bieżącym roku dokonywać zwrotu podatku podróżnym.

Dodatkowo nadmienia się, iż - o ile Spółka spełni warunki wymagane w przepisach art. 127 ustawy o podatku od towarów i usług - będzie miała prawo do działania w systemie ww. zwrotu w kolejnym roku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl