Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 25 lipca 2013 r.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego opracowania innowacyjnego preparatu.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-421/13/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2012 r. (data wpływu 6 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego opracowania innowacyjnego preparatu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego opracowania innowacyjnego preparatu.

W złożonym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Uniwersytet, na podstawie umowy konsorcjum, zamierza realizować projekt dotyczący opracowania innowacyjnego preparatu, który będzie finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu (...). Umowa konsorcjum przewiduje udział trzech podmiotów, w ramach działania których Uniwersytet nie będzie liderem, lecz partnerem. Lider konsorcjum będzie reprezentował konsorcjum oraz dokonywał rozliczenia projektu z instytucją finansującą. Podmiot ten będzie również prowadził nadzór nad pracami partnerów i rozliczał poniesione przez nich koszty w oparciu o realizowane czynności, przekazując im stosowne transze dofinansowania na te cele. Udział Uniwersytetu w ramach umowy konsorcjum i realizacji powyższego projektu dotyczyć będzie prac badawczych nad nowym preparatem.

Projekt finansowany przez CBiR przewiduje realizację dwóch faz: fazy badawczej (A) - badania przemysłowe, prace rozwojowe skierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej oraz fazy (B) - przygotowawczej do wdrożenia wyników badań do celów gospodarczych - komercjalizacja. Zgodnie z umową konsorcjum, z chwilą powstania wyników badań w wyniku prowadzenia projektu, które mogą podlegać ochronie i/lub komercjalizacji, wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, prawa zależne i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, know how, wzory użytkowe, przysługiwały będą w całości wyłącznie liderowi. Niezależnie od uprawnień lidera, partner ma prawo do korzystania z wyników badań wyłącznie w zakresie wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków wynikających z umowy konsorcjum. Lider lub powołana w tym celu spółka celowa będzie dokonywać przez 5 lat od daty pierwszych przychodów związanych z komercjalizacją wyników badań zapłaty na rzecz partnerów wynagrodzenia o łącznej wysokości 10% (po 5% dla każdego z partnerów) przychodu uzyskiwanego z tytułu komercjalizacji wyników badań przez lidera i/lub spółkę celową pomniejszonego o należny podatek od towarów i usług i podatek dochodowy. Za komercjalizację wyników badań, strony umowy konsorcjum nie uznają udzielenia przez konsorcjantów licencji wyłącznej na wyniki badań spółce celowej.

Biorąc pod uwagę zapis projektu umowy o wykonanie i finansowanie realizowanego projektu, środki pochodzące z tego źródła kwalifikowane są jako dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną. Powyższe zapisy umowne posiadają również swoje odzwierciedlenie w regulaminie konkursu. Zgodnie z jego treścią, dofinansowanie w ramach projektu obejmuje fazę badawczą i stanowi pomoc publiczną na działalność badawczą i rozwojową. Wydatki ponoszone na ten cel oraz sama umowa konsorcjum będą natomiast oceniane na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. Dofinansowanie fazy B stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE.L 379 z 26 grudnia 2006 r.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w ramach realizowanego projektu Uniwersytet posiada prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z wydatkami objętymi przedmiotowym projektem.

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków na ww. cel, zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uniwersytet wskazał, że uzyskane w ramach umowy konsorcjum środki na realizację przedmiotowego projektu, nie będą u niego tworzyły obrotu, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Środki pochodzące z Centrum Badań i Rozwoju na finansowanie badań prowadzonych przez partnerów, nie będą rodziły obowiązku podatkowego z uwagi na wyłączenie ich z obszaru opodatkowania. Stwierdził, że decyduje o tym przyjęta przez ustawodawcę definicja obrotu wyrażona w art. 29 ust. 1 ustawy, którego treść zacytował. Uniwersytet podniósł, że w przedmiotowej sytuacji, zakreślonej przedłożonymi opiniodawcy dokumentami, mamy do czynienia z formą innej dopłaty, która nie jest w sposób bezpośredni związana z ceną towaru lub usług świadczonych przez podatnika. Zatem nie istnieje obowiązek zwiększania podstawy opodatkowania o otrzymane w ten sposób dofinansowanie. Wskazał, że otrzymanie dotacji nie żadną odrębną czynnością opodatkowaną. Dotacje podlegają opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Otrzymanie dotacji nie stanowi natomiast samo w sobie żadnej czynności opodatkowanej, ani zdarzenia opodatkowanego. Jest to tylko dodatkowy element podstawy opodatkowania do czynności, z którą dotacja jest związana. Skutkuje to m.in. tym, że dotacje opodatkowane są wedle takiej stawki jak czynności, których dotyczą. Jeśli zaś dotacje dotyczą czynności niepodlegającej opodatkowaniu, to także one same nie mogą podlegać opodatkowaniu (o ile faktycznie mają charakter zwrotny). Uniwersytet dodał, że wówczas, gdy dotacja pokrywa całą kwotę należną za świadczenie usług bądź dostawę towarów, opodatkowanie dotyczy konkretnej czynności, a nie dotacji. Opodatkowana jest wówczas czynność odpłatna (gdzie odpłatnością jest dotacja) - zob. wyrok WSA w Łodzi z dnia 14 marca 2007 r. (sygn. akt I SA/Łd 721/06, http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Stwierdził, że nie ma wątpliwości, że dotacje podmiotowe, czy przeznaczone na pokrycie kosztów działalności - chociaż mogą mieć w ostatecznym rozrachunku jakiś wpływ na cenę świadczonych usług lub dostarczanych towarów - nie są uwzględniane w podstawie opodatkowania. Wobec powyższego uznać również należy brak po stronie Wnioskodawcy prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o wartość podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków na ten cel, zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W opinii Uniwersytetu, wynagrodzenie procentowe należne partnerowi od lidera lub spółki celowej, a związane z komercjalizacją wyników badań będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych (art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług). Zaznaczył, że owo wynagrodzenie pozostaje poza realizacją umowy zawartej z instytucją finansującą, tj. Centrum Badań i Rozwoju, a wynika z umowy konsorcjum.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle zapisów ust. 2 pkt 1 lit. a ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z powołanego wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi oraz w sytuacji, gdy towary i usługi zostały nabyte przez podmiot inny niż podatnik VAT czynny (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie).

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W oparciu o zapisy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów należy zauważyć, że - jak wskazuje treść wniosku - konsorcjum planuje dokonać w przyszłości komercjalizacji (sprzedaży) wyników przeprowadzonych badań, zatem efekty opisanego projektu zostaną wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Skoro zatem projekt przewiduje wynagrodzenie dla Uniwersytetu za wykonywanie obowiązków wynikających z umowy konsorcjum oraz z tytułu komercjalizacji wyników badań, to w odniesieniu do wydatków poniesionych w związku z tym projektem - wbrew stanowisku wyrażonemu we wniosku - będzie mieć prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zasadach wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie będą zachodziły ograniczenia przewidziane w art. 88 ustawy. Bez znaczenia przy tym jest fakt, że komercjalizacja wyników nie będzie przeprowadzona bezpośrednio przez Uniwersytet, lecz przez spółkę celową/lidera konsorcjum.

Jednocześnie wskazać należy, że w związku z brakiem odpowiedzi na wezwanie do usunięcia braków, w niniejszej interpretacji nie dokonano oceny prawnej stanowiska Uniwersytetu w części dotyczącej kwestii uznania za obrót dofinansowania otrzymanego w ramach umowy konsorcjum oraz opodatkowania czynności, za które otrzyma wynagrodzenie procentowe od lidera/spółki celowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl