ITPP2/443-420b/09/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-420b/09/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2009 r. (data wpływu 22 maja 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu udzielonej pożyczki na obliczenie wskaźnika określonego w art. 90 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu udzielonej pożyczki na obliczenie wskaźnika określonego w art. 90 ustawy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT, 3 grudnia 2008 r. udzieliła oprocentowanej pożyczki własnych środków finansowych spółce z o.o., która w dniu udzielania pożyczki nie była udziałowcem pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca został udziałowcem pożyczkodawcy w dniu 19 grudnia 2008 r. Udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności pożyczkodawcy i powyższa pożyczka jest sporadycznym przypadkiem. Spłata pożyczki nastąpi w terminie 12 miesięcy licząc od daty udzielenia pożyczki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy udzielenie pożyczki będzie miało wpływ na obliczenie wskaźnika określonego w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie ww. pożyczki nie będzie miało wpływu na obliczanie wskaźnika określonego w art. 90 ustawy w sytuacji, gdy udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności Spółki, gdyż przyjąć należy, iż pożyczka, o której mowa w pytaniu, ma charakter sporadyczny. W związku z tym, kwota uzyskanego z tego tytułu obrotu nie będzie wpływała na rozliczenie podatku naliczonego w oparciu o art. 90 ustawy, tj. w oparciu o strukturę sprzedaży. Wynika to wprost z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym obliczając udział obrotu, w stosunku do którego podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całkowitym obrocie uzyskanym przez podatnika nie uwzględnia się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3 (a więc usług pośrednictwa finansowego), w zakresie, w jakim te transakcje dokonywane są sporadycznie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje, jak należy definiować pojęcie "sporadycznie" i dlatego odwołać się należy do definicji słownikowej tego pojęcia. Słownik Współczesnego Języka Polskiego (Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996, s. 1047) definiuje termin "sporadyczny" jako "od czasu do czasu", "rzadko".

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka udzieliła oprocentowanej pożyczki własnych środków finansowych innemu podmiotowi, przy czym w zakresie swojej działalności nie wskazała usług pośrednictwa finansowego. Spłata pożyczki nastąpi w terminie 12 miesięcy licząc od daty udzielenia pożyczki.

Analizując przedstawiony we wniosku stan faktyczny w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy - jak wskazała Spółka - udzielanie przez nią pożyczek jest czynnością sporadyczną, a czynności tego typu nie są przedmiotem działalności pożyczkodawcy, świadczenie tej usługi przez Spółkę spełnia wymogi do uznania, że kwoty należnej z tytułu udzielonej pożyczki nie należy uwzględniać przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Końcowo wskazać należy, iż kwestie dotyczące opodatkowania czynności udzielania pożyczki i ustalenia podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego przy usłudze udzielania pożyczki, rozstrzygnięte zostały w interpretacjach nr ITPP2/443-420a/09/AK i nr ITPP2/443-420c/09/AK.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl