Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-42/08/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 lutego 2008 r. (data wpływu 6 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z tytułu leasingu operacyjnego samochodu osobowego oraz zakupu paliwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z tytułu leasingu operacyjnego samochodu osobowego oraz zakupu paliwa.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć użytkowanie na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochodu Mercedes Benz. Samochód będzie użytkowany tylko do przewozu osób zatrudnionych przez Wnioskodawcę. Pojazd ten posiada fabrycznie zamontowanych 9 foteli wraz z fotelem kierowcy. Ze względu na typ silnika i jego zwiększony ciężar i moc, dopuszczalna masa całkowita pojazdu (DMC) wynosi 3550 kilogramów. Pojazd w świadectwie homologacji oraz w pozwoleniu czasowym oznaczony jest jako samochód osobowy. W związku z tym, że będzie wykorzystywany na potrzeby własne pojazd nie będzie wyposażony w tachograf cyfrowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w całości kwoty podatku naliczonego z faktur wystawianych przez leasingodawcę oraz w całości kwoty podatku naliczonego z faktur na zakup paliwa do tego pojazdu.

Zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do odliczenia w całości kwoty podatku naliczonego z faktur wystawianych przez leasingodawcę oraz z faktur za zakup paliwa, gdyż pojazd ma dopuszczalną masę całkowitą wyższą o 50 kg niż limit określony przepisami prawa, pomimo tego, że jest uznany jako osobowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zestrzeleniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Powyższy przepis stanowi, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Przy czym stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) wymienionej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych od podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł. (art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy). W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. (art. 86 ust. 7 ustawy). Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3, czyli samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Wnioskodawca zamierza użytkować na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Powyższe dane techniczne potwierdzają zarówno świadectwo homologacji, jak i pozwolenie czasowe. Ustawodawca w cytowanym art. 86 ust. 3 ustawy użył kryterium dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Analiza językowa tego przepisu pozwala na stwierdzenie, że odnosi się ono wyłącznie do drugiej z wymienionych kategorii pojazdów, tj. innych pojazdów samochodowych. Poza tym za przyjęciem takiego rozumienia przemawia również wykładnia systemowa i celowościowa. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji legalnej zarówno pojęcia "pojazd samochodowy", jak i "samochód osobowy". Dlatego w tym zakresie należy stosować przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). W art. 2 pkt 33 powyższej ustawy wskazano, że pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przy czym określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu (art. 2 pkt 40 tejże ustawy). Powyższe pozwala na stwierdzenie, że wszystkie samochody osobowe stanowią pojazdy samochodowe, lecz nie odwrotnie. W tym kontekście, przy założeniu celowości działań legislacyjnych, niemożliwe jest uznanie, że kryterium dopuszczalnej masy całkowitej użyte w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy zarówno samochodów osobowych, jak i innych pojazdów samochodowych. Gdyby intencją ustawodawcy byłoby objęcie tym przepisem również samochodów osobowych wystarczyłoby posłużyć się w nim terminem pojazdu samochodowego. Tym samym uznać należy, że przedmiotowy pojazd spełnia kryteria, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług i będzie podlegał ograniczeniom w zakresie kwoty podatku naliczonego.

W związku z zawarciem umowy leasingu, co miesiąc leasingodawca będzie wystawiał faktury VAT. Przedmiotowy pojazd będzie wykorzystywany do przewozu zatrudnionych kierowców z bazy w S. do Francji. W związku tym dokonywane będą również zakupy paliwa do tego pojazdu, dokumentowane fakturami VAT. Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz treść przytoczonych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliwa do przedmiotowego samochodu.

Reasumując, w przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego w fakturach dotyczących rat leasingowych oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach dotyczących zakupu paliwa do przedmiotowego pojazdu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl