Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-40B/08/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 31 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2008 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka zawarła umowy o współpracę z dostawcami towarów. Na ich podstawie realizowane są nabycia towarów przez Spółkę prowadzącą ich dalszą dystrybucję na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz podmiotów gospodarczych. Obok podstawowych postanowień dotyczących wzajemnych praw i obowiązków związanych z warunkami sprzedaży towarów, a w tym zasad ustalania ceny, rabatów i terminów płatności wymienione umowy zawierają ustalenia obejmujące przesłanki nabycia przez odbiorcę prawa do szczególnego wynagrodzenia zwanego bonusem lub premią. Wskazane bonusy (dodatkowe wynagrodzenia) nie dotyczą konkretnej dostawy towarów i nie stanowią rabatu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Wśród zawartych przez wnioskodawcę umów można wyróżnić umowy, w których wysokość wynagrodzenia nabywcy (Spółki) zależy od osiągniętego limitu kwotowego nabycia towarów od kontrahenta w danym okresie, ale związana też jest z wykonaniem przez nabywcę na rzecz kontrahenta świadczeń polegających na odpowiednim sposobie prezentowania i promowania (czynności reklamowania i promowania produktów) jego towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nabywca otrzymujący na podstawie zawartej umowy wynagrodzenie (premię, bonus) od dostawcy z tytułu osiągnięcia przewidzianej umową wartości zakupów towarów w danym okresie jest zobowiązany do opodatkowania tego wynagrodzenia podatkiem od towarów i usług, gdy wartość nabyć jest podstawą obliczania wynagrodzenia, ale warunkiem realizacji jest także spełnienie obowiązków nabywcy w zakresie świadczenia czynności o charakterze promocyjnym i reklamowym na towarach dostawcy.

Zdaniem Spółki Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług, czyli wykonywane za wynagrodzeniem czynności polegające na spełnieniu określonego świadczenia na rzecz kontrahenta lub zobowiązanie się do powstrzymania się od określonych działań. Jeżeli wynagrodzenie pieniężne wiąże się wyłącznie ze spełnieniem warunku nabycia towarów za określoną kwotę, to nie podlega ono opodatkowaniu, gdyż dotyczy już opodatkowanego zdarzenia polegającego na dostawie towarów. Jeżeli dodatkowe wynagrodzenie wiąże się ze spełnieniem obowiązków nabywcy w zakresie świadczeń związanych z promowaniem i reklamą produktów dostawcy, to podlega ono opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż wiąże się z wykonaną usługą w rozumieniu powołanej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej

;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji

;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa

.

Natomiast na podstawie art. 29 ust. 4 wskazanej ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), zgodnie z którym gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Zatem w przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. Z kolei w sytuacji, gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, a jednocześnie związane są z dodatkowym świadczeniem polegającym na promowaniu i reklamowaniu, należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że dostawca zadeklarował, iż w przypadku gdy współpraca z kupującym będzie dla niego satysfakcjonująca przyzna premię pieniężną, biorąc pod uwagę określony poziom zakupów dokonanych u sprzedającego oraz wypełnienie obowiązków w zakresie promocji i reklamy towarów.

W tym przypadku wskazać należy, że działania Spółki i jej kontrahentów, polegające na realizacji określonego poziomu obrotów wraz z dodatkowym świadczeniem w zakresie promocji i reklamy towarów dostawcy, mają bezpośredni wpływ na otrzymanie premii. W przedmiotowej sprawie dochodzi do świadczenia usług skoro występuje świadczenie wzajemne. Premia ta nie ma więc charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania kupującego, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl