Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-408/08/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2008 r. (data wpływu 7 maja 2008 r.), uzupełniony pismami z dnia 25 czerwca i 3 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług transportu międzynarodowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismami z dnia 25 czerwca i 3 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług transportu międzynarodowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca na zlecenie firmy spedycyjnej wykonuje usługi transportowe na trasie Polska-Rosja. Załadunek towarów odbywa się w Polsce, a rozładunek w Rosji. W urzędzie celnym na Litwie dokonywana jest odprawa celna. W transporcie na ww. relacji wystawiane są dwa dokumenty przewozowe CMR - jeden obejmuje odcinek Polska-Litwa i zamykany jest w urzędzie celnym, drugi obejmuje odcinek Litwa-Rosja i zamykany jest w Rosji wraz z rozładunkiem towaru. Na całej trasie z Polski do Rosji towar znajduje się na samochodzie i nie jest przeładowywany (doładowywany). Na Litwie następuje jedynie zmiana dokumentów CMR. Ponadto wskazano, iż z ww. listów przewozowych jednoznacznie wynika, że nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim (Rosją). Na obydwu dokumentach CMR zawarte są dane wskazujące, iż na całej trasie przewożony jest ten sam towar, jednym środkiem transportu (potwierdzają to m.in. adnotacje o numerach rejestracyjnych pojazdu). Na obydwu listach CMR nadawcą i odbiorcą towaru są inne podmioty, ale ładunek przewożony jest jednym transportem od miejsca załadunku w Polsce do miejsca rozładunku w Rosji w stanie nienaruszonym. Powód zmiany na Litwie dokumentów CMR i różnicy w danych nadawcy i odbiorcy na listach nie jest znany Wnioskodawcy. Świadczy On usługę transportową na rzecz firmy spedycyjnej i na jej rzecz wystawia fakturę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Jakimi stawkami podatku na fakturze za przewóz w opisanym stanie faktycznym powinny być opodatkowane usługi transportowe na trasie Polska-Rosja.

2.

Czy usługę na odcinku unijnym należy opodatkować stawką 0%, a usługa poza terenem UE nie podlega opodatkowaniu, czy też na odcinku Polska-Litwa powinien być zastosowany 22% podatek ze względu na zamknięcie CMR.

Zdaniem Wnioskodawcy na ww. trasie, niezależnie od ilości wystawionych dokumentów CMR i odpraw celnych, nie występuje podatek od towarów i usług. Dokumenty potwierdzają dokonanie załadunku na terenie UE, a rozładunku na terenie Rosji i niezależnie przez ile krajów przejeżdża transport, ładunek fizycznie opuszcza Unię Europejską nienaruszony (cały czas zaplombowany) od miejsca załadunku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Słownik ustawowy, zawarty w art. 2 pkt 1 ustawy, definiuje terytorium kraju jako terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przepisy określające miejsce świadczenia usług zostały zawarte w rozdziale 3 działu V ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Według art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

a.

z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty,

b.

z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,

c.

z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),

d.

z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Z powołanych przepisów wynika, że transport międzynarodowy towarów, jest to m.in. transport, który rozpoczyna się z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty.

Według przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, trasa transportu towarów rozpoczyna się z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju (Polska) do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty (Rosja), tym samym spełnione są kryteria uznania tego transportu za transport międzynarodowy stosownie do art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy.

Należy jednakże podkreślić, że aby przy świadczeniu usługi transportu międzynarodowego można było zastosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, należy posiadać wymagane przepisami dokumenty.

Zgodnie bowiem z art. 83 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług transportu międzynarodowego są - w przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora).

We wniosku wskazał Pan, iż dokonując przewozu towarów na trasie Polska-Rosja, dysponuje dwoma dokumentami przewozowymi CMR dotyczącymi tego transportu: jeden obejmuje odcinek Polska-Litwa, drugi Litwa-Rosja. Towar jest załadowywany w Polsce i rozładowywany dopiero w miejscu przeznaczenia w Rosji, co potwierdzają na obydwu listach przewozowych adnotacje dotyczące numerów rejestracyjnych pojazdu oraz dane wskazujące na przewóz tego samego ładunku. Ponadto wskazał Pan, iż z dokumentów CMR jednoznacznie wynika, że nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim (Rosją). Fakturę za usługi transportowe wystawia Pan na rzecz jednego nabywcy - firmy spedycyjnej. Z powyższego wynika zatem, iż posiada Pan dokumenty, wymagane powołanymi przepisami (ww. listy przewozowe i fakturę za usługę), umożliwiające zastosowanie preferencyjnej stawki podatku.

Reasumując, na podstawie powołanych regulacji, należy stwierdzić, że świadczone przez Pana usługi stanowią usługi transportu międzynarodowego i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0% - w części usługi wykonanej na terytorium Polski (odcinek trasy od miejsca załadunku do granicy Polski). Pozostała część usługi, z uwagi na jej wykonanie poza terytorium Polski, nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, co równocześnie oznacza, że nie jest ona opodatkowana na terytorium kraju. Natomiast podlega opodatkowaniu według regulacji obowiązujących w krajach, gdzie faktycznie jest świadczona.

Na marginesie tut. organ informuje, że interpretacji przepisów prawa podatkowego dokonuje się w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny poprzez ocenę stanowiska wnioskodawcy. Organ nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wystąpienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl