Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-406/13/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2013 r. (data wpływu 29 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy udziału w działce gruntu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie zwolnienia od podatku dostawy udziału w działce gruntu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione zdarzenie przyszłe.

Skarb Państwa - Starosta B. przygotowuje transakcję polegającą na zamianie udziałów w nieruchomości składającej się z dwóch działek - nr.... o pow. 0,62 ha i nr.... o pow. 0,71 ha. Współwłaścicielami nieruchomości są Skarb Państwa w 2/3 niewydzielonej części oraz Państwo X w 1/3 niewydzielonej części. Zamiana udziałami w ww. działkach spowodowałaby zniesienie współwłasności w obu działkach. W wyniku dokonania zamiany właścicielem całej działki nr.... staliby się Państwo X, a działki nr 128/1 w całości Skarb Państwa. Zamiana udziałów odbyłaby się za dopłatą Państwa X, wynikającą z różnicy wartości udziałów w poszczególnych nieruchomościach.

Działka nr... jest niezabudowana i niezagospodarowana. Położona jest na terenie zadrzewionym i zakrzewionym, na którym znajdują się słupy energetyczne. Dla ww. działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, zaś w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego figuruje jako 35,5% B - budownictwo mieszkaniowe i 64,5% Rzk - użytki zielone korzystne dla produkcji rolniczej. Natomiast w ewidencji gruntów i budynków widnieje zapis ŁIV - łąka IV klasy - 0,40 ha i Bp - grunty zurbanizowane niezabudowane - 0,22 ha. Działka nr... jest zabudowana budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym. Położona jest na terenie zadrzewionym i zakrzewionym, na którym znajdują się również słupy energetyczne. Dla ww. działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, zaś w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego figuruje jako 33,8% B - budownictwo mieszkaniowe i 66,2% Rzk - użytki zielone korzystne dla produkcji rolniczej. Natomiast w ewidencji gruntów i budynków widnieje zapis RV (rola V klasy) - 0,16 ha, ŁIV (łąka IV klasy) - 0,31 ha i B (zabudowana) 0,24 ha.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dostawa części działki nr... będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10 w związku art. 29 pkt 5 ustawy o podatku od towaru i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa części działki... będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na postawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10 w związku z art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług. Powiat stwierdził, że jako właściciel 2/3 niewydzielonej części w działce 149/2 zbywając cały udział na rzecz osoby fizycznej tym samym dokonuje dostawy 2/3 części działki stanowiącej B-RV, tj. zabudowanej dwoma budynkami gospodarczymi (art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towaru i usług) i w 2/3 części gruntu niezabudowanego rolnego stanowiącego łąkę - ŁIV i rolę - RV (art. 43 ust. 1 pkt 9). Wskazał, iż "wyjątki ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 w odniesieniu do budynków gospodarczych, nie występują". Dodał, że powyższe stanowisko jest zbieżne z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2010 r. w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt I FPS 8/10), w którym wskazano m.in., że "w świetle art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przy zastosowaniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla klasyfikacji terenu niezabudowanego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków, a nie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl zapisów art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Problematyka współwłasności została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Na podstawie art. 195 tej ustawy, własność tej samej rzeczy może także przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Artykuł 196 § 1 ustawy stanowi, że współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem, bez zgody pozostałych współwłaścicieli - art. 198 Kodeksu cywilnego.

Zatem w przypadku zbycia udziału w nieruchomości, dotychczasowy współwłaściciel przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania tą nieruchomością jak właściciel, w zakresie, w jakim uprawnia go do tego wysokość jego udziału. Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż udziału we współwłasności gruntu uznaje się za dostawę towaru podlegającą opodatkowaniu.

W myśl art. 603 ww. ustawy - Kodeks cywilny, przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Przepis art. 604 k.c. daje dyspozycję odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży.

Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna. Zatem w przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy, występując zarówno w charakterze dostawcy, jak i w charakterze nabywcy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W art. 2 pkt 33 ustawy zawarto definicję terenu budowlanego. Zgodnie z tą definicją przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. wyżej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli lub ich części) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem. Zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W świetle ust. 11 tego artykułu, oświadczenie, o którym w ust. 10 pkt 2 musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29 ust. 5 ustawy).

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak dla dostawy budynków, budowli lub ich części na tym gruncie posadowionych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Starosta zamierza dokonać transakcji polegającej na zamianie udziałów w dwóch działkach. Współwłaścicielami nieruchomości są Skarb Państwa w 2/3 niewydzielonej części oraz Państwo X w 1/3 niewydzielonej części. Zamiana udziałami spowodowałaby zniesienie współwłasności w obu działkach. W wyniku dokonania zamiany właścicielem jednej z działek staliby się Państwo X, a drugiej Skarb Państwa. Działka, która w wyniku zamiany przejdzie na własność osób fizycznych, jest zabudowana budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym. Położona jest na terenie zadrzewionym i zakrzewionym, na którym znajdują się słupy energetyczne. Dla ww. działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, zaś w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego figuruje jako 33,8% B - budownictwo mieszkaniowe i 66,2% Rzk - użytki zielone korzystne dla produkcji rolniczej. Natomiast w ewidencji gruntów i budynków widnieje zapis RV (rola V klasy) - 0,16 ha, ŁIV (łąka IV klasy) - 0,31 ha i B (zabudowana) 0,24 ha.

Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że dostawa udziału w budynkach na rzecz osób fizycznych będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile - jak wskazano w treści wniosku - "wyjątki ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 w odniesieniu do budynków gospodarczych, nie występują" (tekst jedn.: zbycie udziału nastąpi po pierwszym zasiedleniu tych budynków w rozumieniu art. 2 pkt 14 tej ustawy i upływie 2 lat od tego zasiedlenia). W konsekwencji, uwzględniając zapisy art. 29 ust. 5 ustawy, sprzedaż udziału w gruncie, na którym są one posadowione, również będzie objęta zwolnieniem od podatku. Należy wyjaśnić, że z treści wniosku wynika, iż przedmiotem zbycia będzie udział w jednej działce gruntu, który jest zabudowany, wobec czego - w ocenie tutejszego organu - jego podział na część zabudowaną i niezabudowaną, pomimo zapisów wynikających z ewidencji gruntów, jest nieuzasadniona. Z uwagi na powyższe stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.

Wskazać należy, iż analiza przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym niniejszej interpretacji udzielono przy założeniu, że obiekty, o których mowa we wniosku, stanowiły budynki w rozumieniu ww. ustawy - Prawo budowlane.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl