Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-392/08/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 30 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2008 r. (data wpływu 17 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na produkty biobójcze objęte symbolem PKWiU 24.20.14-90.00 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek, uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na produkty biobójcze objęte symbolem PKWiU 24.20.14-90.00.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie obrotu następującymi środkami biobójczymi:

* HIGIENA MELKSALBE,

* HAMA MELKFETT,

* MINT PLUS,

* EUTERWASCH,

* BARRIERE - DIP,

sklasyfikowanych wg PKWiU 24.20.14-90.00. Decyzjami z dnia 20 kwietnia oraz 20 i 23 czerwca 2005 r. Ministra Zdrowia otrzymano, na czas nieokreślony, pozwolenia na obrót ww. preparatami biobójczymi, dla których określono rodzaj i postać użytkową produktu biobójczego oraz jego przeznaczenie - preparaty biobójcze do dezynfekcji i pielęgnacji wymion, nazwę i adres producenta oraz okres ważności produktu biobójczego. Następnie decyzjami z dnia 5 września oraz 3 i 4 października 2006 r. Minister Zdrowia (Departament Zdrowia Publicznego w Warszawie) stwierdził wygaśnięcie wydanych wcześniej pozwoleń na obrót preparatami wskazanymi wyżej powołując się na zapis art. 2 Rozporżadzenia Komisji (WE) nr 2023/2003, zgodnie z którym z dniem 1 września 2006 Państwa Członkowskie uchylają pozwolenia oraz rejestry produktów biobójczych. Decyzję wydano w związku ze zmianą ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 180, poz. 1491), w której to art. 3 ust. 1 pkt 2 stanowi, iż z dniem 1 września 2006 r. tracą moc pozwolenia na obrót dotyczące produktów biobójczych zawierających substancję czynną, wymienioną w załączniku III Rozporządzenia 2032/2003. Jednakże produkty wprowadzone do obrotu przed dniem 1 września 2006 r. mogą pozostawać w obrocie nie dłużej niż do dnia upływu terminu ważności tych produktów. Zgodnie z Decyzjami Ministra Zdrowia termin ważności poszczególnych preparatów został określony następująco:

* HIGIENA MELKSALBE - 36 miesięcy, czyli do 31 sierpnia 2009 r.

* HAMA MELKFETT- 36 miesięcy, czyli do 31 sierpnia 2009 r.,

* MINT PLUS - 24 miesiące, czyli do 31 sierpnia 2008 r.,

* EUTERWASCH - 36 miesięcy, czyli do 31 sierpnia 2009 r.,

* BARRIERE - DIP - 24 miesiące, czyli do 31 sierpnia 2008 r.

Powyższe preparaty zawierają substancje czynne wymienione w załączniku nr III do rozporządzenia nr 2032/2003 i nie są ujęte w aktualnych wpisach produktów biobójczych.

W związku z powyższym, w piśmie z dnia 17 czerwca 2008 r. zadano następujące pytanie:

Jaką stawką VAT należy opodatkować powyższe preparaty sklasyfikowane wg PKWiU 24.20.14-90.00 w okresie od 1 września 2006 r. do upłynięcia terminu ważności preparatów biobójczych.

Zdaniem Wnioskodawcy dostawa przedmiotowych preparatów opodatkowana jest stawką 7%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ na wymienione produkty uzyskano wiążące decyzje Ministra Zdrowia, w których określono okres ważności produktu biobójczego w 3 przypadkach na 36 miesięcy i w 2 przypadkach na 24 miesiące. Po wygaśnięciu pozwolenia na obrót preparatami biobójczymi stan prawny nie uległ zmianie do czasu trwania terminu ważności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 41 ust. 1 stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 powołanej ustawy dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku tym, w pozycji 107 wymienione zostały preparaty odkażające z grupowania PKWiU ex 24.20.14-90.00 o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych, wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Użycie przez ustawodawcę"ex" przy grupowaniu PKWiU oznacza, że dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Z powyższego zapisu wynika, że zastosowanie preferencyjnej, obniżonej stawki 7% na preparaty o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych ma miejsce, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

* są to preparaty sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 24.20.14-90.00

,

* preparaty te mają zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia

,

* w odniesieniu do tych preparatów zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Co oznacza, że jeden z dwóch wyżej wymienionych warunków wynikających z ustawy o produktach biobójczych musi zostać spełniony

.

Analiza treści zapisu zawartego w poz. 107 wymienionego załącznika przeprowadzona w oparciu o wykładnie językową prowadzi do wniosku, że ustawodawca w odniesieniu do czynności związanych z wydaniem pozwolenia albo z wpisem do rejestru używa w czasie przeszłym sformułowań "zostało", "dokonano" co jednoznacznie wskazuje, że istotne znaczenie dla możliwości opodatkowania dostawy danego preparatu 7% stawką podatku ma fakt uzyskania pozwolenia dla niego albo ujęcia jego w rejestrze, a nie posiadanie tego pozwolenia lub wpisu do rejestru w momencie dokonania dostawy. Ponadto prawodawca w zakresie zapisów regulujących kwestie: pozwoleń oraz wpisu do rejestrów odsyła wprost do ustawy o produktach biobójczych.

Zgodnie z art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252) w obrocie i stosowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą znajdować się tylko te produkty biobójcze, na które:

1.

zostało wydane pozwolenie na wprowadzanie do obrotu, zwane dalej "pozwoleniem"

,

2.

zostało wydane pozwolenie tymczasowe

,

3.

została wydana decyzja o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, zwana dalej "wpisem do rejestru"

,

4.

zostało wydane pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54

* oraz są sklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie

.

Z powyższego zapisu wynika, że uzyskanie pozwolenia albo wpisu do rejestru jest niezbędne, aby dany preparat po spełnieniu określonych warunków (zawartych w art. 9 powyższej ustawy) mógł być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Z kolei art. 3 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1491), stanowi, że produkty biobójcze zawierające substancje czynne wymienione w załączniku nr III do rozporządzenia nr 2032/2003 wprowadzone do obrotu przed dniem 1 września 2006 r. mogą pozostawać w obrocie nie dłużej niż do dnia upływu terminu ważności tych produktów. Zatem powyższy przepis, tak samo jak art. 4. ust. 1 ustawy o produktach biobójczych, wskazuje, kiedy mogą być dopuszczone do obrotu dane produkty biobójcze. Skoro ustawodawca w poz. 107 załącznika 3 do ustawy o podatku od towarów i usług powołuje, że przedmiotowe preparaty muszą uzyskać pozwolenie albo wpis do rejestru, to zgodnie z ustawą o produktach biobójczych muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę przedstawione regulacje o produktach biobójczych w zestawieniu z zapisem poz. 107 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, jak i posługując się wykładnią celowościową, zauważa się, że istotne znaczenia dla objęcia danego preparatu obniżoną 7% stawką podatku, ma jego dopuszczenie do obrotu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o produktach biobójczych.

Z przedłożonego wniosku wynika, iż preparaty: HIGIENA MELKSALBE, HAMA MELKFETT, MINT PLUS, EUTERWASCH, BARRIERE - DIP sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 24.20.14-90.00 i mają zastosowanie w ochronie zdrowia, gdyż przeznaczone są do dezynfekcji i pielęgnacji wymion. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że dla tych preparatów biobójczych Ministra Zdrowia wydał pozwolenia - decyzje na obrót nimi z dnia 20 kwietnia, 20 i 23 czerwca 2005 r. Pomimo, że Minister Zdrowia decyzjami z dnia 5 września oraz 3 i 4 października 2006 r. stwierdził wygaśnięcie przedmiotowych pozwoleń, a preparaty te - jak wskazał Pan we wniosku - zawierają substancje czynne wymienione w załączniku nr III do rozporządzenia nr 2032/2003, preparaty te jako wprowadzone do obrotu przed dniem 1 września 2006 r., po uprzednim uzyskaniu stosownych pozwoleń, na mocy art. 3 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych nadal mogą pozostawać w obrocie, ale nie dłużej niż do dnia upływu terminu ważności tych produktów. Powyższe powoduje, że - w ocenie tut. organu - spełniają one ustawowe warunki, o których mowa w poz. 107 załącznik nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, dostawa przedmiotowych preparatów, tj.: HIGIENA MELKSALBE, HAMA MELKFETT, MINT PLUS, EUTERWASCH, BARRIERE - DIP, wprowadzonych przez Pana do obrotu przed dniem 1 września 2006 r., opodatkowana będzie do dnia upływu ich terminu ważności 7% stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 107 załącznika nr 3 do ustawy).

Jednocześnie wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę grupowanie statystyczne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl