Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-391/08/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu 30 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących obciążenie za premię pieniężną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących obciążenie za premię pieniężną.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zajmuje się produkcją tłuszczów jadalnych, których dystrybucja realizowana jest przez kontrahentów (odbiorców) zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym. Ze względu na skalę działalności oraz specyfikę branży, Spółka ma zawarte umowy sprzedaży z kilkuset odbiorcami. Sprzedaż wyrobów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Na mocy tych umów, Spółka często jest zobowiązana do udzielania kontrahentom premii pieniężnych (zwanych również bonusami lub rabatami), stanowiących określony procent od wartości zrealizowanej sprzedaży dla danego odbiorcy. Wypłata rzeczonych premii dla poszczególnych odbiorców jest uzależniona od realizacji określonego pułapu, w określonym czasie, zakupów produktów Spółki.

Premie pieniężne mogą być wypłacane na podstawie realizacji dokonanych zakupów produktów Spółki w różnych okresach czasu, np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie. Tym samym, premie te zazwyczaj związane są z wieloma dostawami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku otrzymania faktur VAT, tytułem przedmiotowych premii pieniężnych, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wykazanych w tych fakturach.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach tytułem udzielonych premii pieniężnych. Premie te mają charakter wynagrodzenia za realizację usługi na rzecz Spółki i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zawarte umowy rodzą obustronne zobowiązania. Zobowiązanie Spółki do wypłaty wynagrodzenia odbiorcy, w postaci premii, jest uzależnione od spełnienia świadczenia na rzecz Spółki, czyli dokonania określonego wolumenu zakupów. Biorąc pod uwagę szeroko definiowaną usługę przez ustawę o podatku od towarów i usług, jako "... każde świadczenie..., które nie stanowi dostawy towarów", przytoczona wzajemna relacja zobowiązaniowa pomiędzy stronami spełnia, zdaniem Spółki, wymogi uznania jej za usługę. Ponadto Spółka wskazuje, że Jej stanowisko jest zgodne z interpretacją Ministerstwa Finansów, znak pisma PP3-812-1222/2004/AP/4026 z dnia 30 grudnia 2004 r. Spółka nadmieniła, że Jej klienci opodatkowując podatkiem od towarów i usług przedmiotowe świadczenia powołują się na uzyskane interpretacje podatkowe otrzymane od właściwych urzędów skarbowych. W interpretacjach tych przedmiotowe premie są kwalifikowane jako wynagrodzenie za usługi i tym samym powinny być przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze powołane przepisy stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy premia pieniężna wypłacana jest z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupów towarów o określonej wartości czy ilości w określonym czasie i wynagrodzenie to nie jest związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacona należność związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez tego nabywcę, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Zwrócić należy uwagę, że czynności te są odrębnie wynagradzane (z tytułu dostawy towarów wynagrodzenie płaci nabywca, natomiast w przypadku premii pieniężnej wynagrodzenie wypłaca dostawca towarów).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zadeklarowała, iż w przypadku gdy współpraca z kupującym będzie dla niej satysfakcjonująca przyzna premię pieniężną, biorąc pod uwagę określony poziom zakupów dokonanych przez kontrahenta, ustalony w umowie sprzedaży, w określonym czasie. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na charakter premii pieniężnej jako wynagrodzenia za podjęcie starań w celu zwiększenia sprzedaży asortymentu towaru dostarczanego przez podmiot wypłacający gratyfikację, bowiem z istoty wynagrodzenia wynika, że jest ono uzależnione od zachowania kontrahenta - premia wypłacana jest po osiągnięciu danego pułapu obrotów w określonym czasie, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usług przez stronę otrzymującą takie wynagrodzenie, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w przedmiotowej sprawie premie pieniężne są udzielane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. dostawą tłuszczów jadalnych.

W związku z tym należy uznać, że Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez kontrahentów dokumentujących odpłatne świadczenie usług w zakresie, o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie występują inne ograniczenia, o których mowa w art. 88 powołanej ustawy.

Zauważyć jednocześnie należy, iż Wnioskodawca wskazał, że udzielane premie, zwane również bonusami bądź rabatami, zazwyczaj związane są z wieloma dostawami. Wobec powyższego należy zauważyć, iż w przypadku gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia jej wartości (ceny). W takim przypadku do dnia 30 kwietnia 2005 r. zastosowanie miał przepis § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), który zobowiązywał Wnioskodawcę udzielającego rabatu do wystawienia faktury korygującej. Natomiast od dnia 1 maja 2005 r. podstawę prawną do wystawienia faktury korygującej, w przypadku udzielenia rabatu, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ww. ustawy, stanowi § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl