Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-386/08/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismami: z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 24 czerwca 2008 r.) i z dnia 21 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej 0% stawki tego podatku do dostawy statku badawczego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek uzupełniony pismami z dnia 18 czerwca i 21 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania preferencyjnej 0% stawki tego podatku do dostawy statku badawczego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będąc armatorem morskim chce dokonać zakupu morskiego statku badawczego PKWiU 35.11.33-93.40 dla celów wykonywania pomiarów i prowadzenia prac badawczych z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług 0%. Przedmiotem działalności "B" zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej, jest prowadzenie działalności hydrograficznej i oznakowania nawigacyjnego w zakresie hydrografii i kartografii. Do powyższego konieczne jest przeprowadzenie badań akwenów morskich celem uzyskania danych batymetrycznych i środowiskowych, które wykorzystywane są przez urzędy morskie i instytucje rybołówstwa morskiego.

W piśmie uzupełniającym opis zdarzenia przyszłego poinformowano, że nabywana motorówka hydrograficzna wraz ze specjalistycznym wyposażeniem badawczym sklasyfikowana jest wg PKWiU pod pozycją 35.11.33-93.40 - statek badawczy morski i przeznaczona jest do wykonywania zadań m.in. na rzecz rybołówstwa morskiego.

W związku z powyższym w piśmie z dnia 18 czerwca 2008 r. zadano następujące pytanie:

Czy dostawa na rzecz "B" motorówki hydrograficznej wraz ze specjalistycznym wyposażeniem badawczym - morski statek badawczy PKWiU 35.11.33-93.40 - może być zrealizowana z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

Zdaniem Wnioskodawcy dla zakupu prawidłowe będzie zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W art. 7 ust. 1 ustawy postanowiono, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Wysokość opodatkowania podatkiem od towarów i usług regulują przepisy działu VIII (art. 41-85) ww. ustawy. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku - z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 - wynosi 22%.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy opodatkowaniu stawką podatku 0% podlega dostawa armatorom morskim pchaczy pełnomorskich (PKWiU 35.11.32-50.00), statków szkolnych rybołówstwa morskiego (PKWiU ex 35.11.33-93.30) i statków badawczych rybołówstwa morskiego (PKWiU ex 35.11.33-93.40).

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że statek, który zamierza nabyć, klasyfikowany jest w grupowaniu PKWiU 35.11.33-93.40 "statki badawcze, morskie". Statki o takim symbolu mieszczą się w kategorii jednostek pływających wskazanych w cytowanym powyżej art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, i tym samym mogą korzystać z preferencji podatkowej określonej w przywołanym przepisie.

Reasumując stwierdzić należy, że o ile przedmiotowy statek - jak wskazuje Wnioskodawca - mieści się w grupowaniu PKWiU 35.11.33-93.40, jego dostawa podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

Podkreślić jednak należy, iż kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru wskazanego we wniosku do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska dotyczącego klasyfikacji przedmiotowej jednostki pływającej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl