Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-378/08/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących obciążenie za premię pieniężną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących obciążenie za premię pieniężną.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje dostaw towarów. Podstawę współpracy stanowią umowy, zgodnie z którymi Wnioskodawca zobowiązał się do przyznawania odbiorcom premii pieniężnych pod warunkiem dokonania przez nich w danym okresie rozliczeniowym określonej wartości zakupów. Do tej pory odbiorcy wystawiali Wnioskodawcy faktury na kwotę netto równą wartości przyznanych premii, natomiast strony umowy traktowały wypłacone premie jako wynagrodzenie za usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, świadczone przez otrzymującego premie na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ma miejsce świadczenie usług, za które wynagrodzeniem jest premia wypłacana przez Wnioskodawcę, a w konsekwencji czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez odbiorcę w celu udokumentowania usługi świadczonej w zamian za przyznaną premię, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r., z pominięciem konsekwencji wynikających z art. 88 ust. 3a pkt 2 tej ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli wypłacana premia stanowi ekwiwalent określonego świadczenia ze strony odbiorcy, stanowi ona wynagrodzenie z tytułu wyświadczonej usługi i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz powinna zostać udokumentowana fakturą na podstawie art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach, na zasadach określonych w art. 86 i nast. ww. ustawy. Nie będzie znajdował zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy. Dotyczy on bowiem tych faktur, które dokumentują czynności niepodlegające lub zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca wskazuje, że organy podatkowe często twierdziły, że bonus (premia pieniężna) stanowi wynagrodzenie za usługę świadczoną przez nabywcę towarów, który otrzymuje premię za dokonanie zakupów w określonej wysokości. Również w urzędowej interpretacji z dnia 30 grudnia 2004 r. (znak PP3-812-1222/2004/AP/4026) Minister Finansów potwierdził, że w przypadku premii pieniężnych niezwiązanych z konkretną dostawą (a więc niebędących rabatem) mamy do czynienia z zapłatą za usługę. Wnioskodawca wskazuje, że pomimo odmiennych wyroków sądów administracyjnych (np. z 22 maja 2007 r., sygn. III SA/Wa 4080/06), które uznały, że w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z usługą, brak jest podstaw do ich zastosowania wprost gdyż nie zawierają one wyczerpujących i przekonywujących argumentów. Ponadto Minister Finansów nie zmienił oficjalnej interpretacji, co skutkuje tym że organy podatkowe nadal mogą oczekiwać od podatnika otrzymującego premię wystawiania wypłacającym faktur z podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze powołane przepisy stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy premia pieniężna wypłacana jest z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupów towarów o określonej wartości czy ilości w określonym czasie i wynagrodzenie to nie jest związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacona należność związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez tego nabywcę, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Zwrócić należy uwagę, że czynności te są odrębnie wynagradzane (z tytułu dostawy towarów wynagrodzenie płaci nabywca, natomiast w przypadku premii pieniężnej wynagrodzenie wypłaca dostawca towarów).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zadeklarowała, iż w przypadku gdy współpraca z kupującym będzie dla niej satysfakcjonująca przyzna premię pieniężną, biorąc pod uwagę określony poziom zakupów dokonanych przez kontrahenta w określonym czasie, ustalony w umowie o współpracy. Jednocześnie z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, iż przyznane premie związane są z konkretnymi dostawami.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na charakter premii pieniężnej jako wynagrodzenia za podjęcie starań w celu zwiększenia sprzedaży asortymentu towaru dostarczanego przez podmiot wypłacający gratyfikację, bowiem z charakteru tego wynagrodzenia wynika, że jest ono uzależnione od zachowania kontrahenta - premia wypłacana jest po osiągnięciu danego pułapu obrotów w określonym czasie, co powoduje, że pomiędzy stronami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usług przez stronę otrzymującą takie wynagrodzenie, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Takie działanie należy odpowiednio udokumentować. Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...). Sprzedażą, w myśl art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W związku z tym należy uznać, że Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez kontrahenta dokumentującej odpłatne świadczenie usług w zakresie, o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie występują inne ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl