ITPP2/443-36B/07/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-36B/07/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 r. (data wpływu 27 września 2007 r.) uzupełnionym dwoma pismami z dnia 8 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu "Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w C." niezwiązanego z czynnościami opodatkowanymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Powiat jako beneficjent projektu otrzymuje dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu "Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w C.". Po zakończeniu inwestycji, środek trwały w postaci sali gimnastycznej zostanie przekazany w trwały zarząd jednostce budżetowej jaką jest "Zespół Szkół w C.". Projekt dopuszcza możliwość po zakończeniu inwestycji wynajem w godzinach popołudniowych sali gimnastycznej. Wynajmu sali w ramach umów cywilnoprawnych będzie dokonywać nie Powiat lecz Zespół Szkół w C. Podatek VAT zawarty w fakturach wystawionych przez wykonawców realizujących zadanie publiczne dotyczy Powiatu C.

W pismach z dnia 8 listopada 2007 r. uzupełniono opis zaistniałego stanu faktycznego o informację, że zakończona inwestycja nie będzie miała związku ze sprzedażą opodatkowaną a przekazanie sali gimnastycznej w trwały zarząd Zespołowi Szkół w C. będzie czynnością nieodpłatną. Wskazano ponadto, że wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym a środki z których jest ona finansowana nie są środkami, o których mowa w § 6 ust. 3 oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiatowi przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT, zawartego w poniesionych wydatkach w latach 2006-2007 na realizację projektu związanego z budową sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w C., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zdaniem wnioskodawcy, realizując zadanie "Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w C." Powiat nie jest podatnikiem podatku VAT z tytułu tego, że wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym miedzy innymi w zakresie edukacji publicznej, a zatem nie będąc podatnikiem podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie ma prawa do odliczenia i zwrotu kwoty tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z planowaną inwestycją uznaje się za prawidłowe, niemniej jednak stwierdzić należy, iż błędnie przywołane zostały w uzasadnieniu złożonego wniosku przepisy prawne będące podstawą do przyjęcia takiego rozstrzygnięcia.

Kwestię statusu podatkowego Powiatu szczegółowo wyjaśniono w treści uzasadnienia wydanej przez tut. organ interpretacji indywidualnej o numerze ITPP2/443-36A/07/AK.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl