ITPP2/443-360/08/AP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-360/08/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 27 czerwca oraz 7 i 10 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu etykiet i innych materiałów identyfikujących do galanterii drzewnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismami z dnia 27 czerwca oraz 7 i 10 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu etykiet i innych materiałów identyfikujących do galanterii drzewnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podpisała umowę z firmą angielską, na podstawie której zleca polskim producentom wytworzenie galanterii drzewnej. Wybrana firma polska sama wysyła wytworzoną galanterię do Anglii. Zgodnie z ww. umową Spółka dokonuje wyboru polskiej firmy, kontroluje jakość wyprodukowanej galanterii, organizuje odbiór. W ramach zlecenia od firmy angielskiej Spółka zajmuje się również dostarczaniem polskim producentom galanterii etykiet i innych oznaczeń, które kupuje na własny rachunek. Dla Spółki zakupy te stanowią koszt uzyskania przychodu. Koszt zakupu etykiet i innych oznaczeń galanterii zawarty jest w cenie usługi świadczonej dla firmy angielskiej. Spółka nie jest w stanie określić jaka ilość przekazanych polskim producentom etykiet (ilość jest liczona w tys. sztuk) została wraz z galanterią wysłana do Anglii.

Ponadto w pismach uzupełniających wniosek wskazano, iż usługi świadczone są na rzecz jednego kontrahenta będącego wyłącznym udziałowcem Spółki. Usługi te są sklasyfikowane następująco:

* pośrednictwo w sprzedaży drewna oraz wyrobów z drewna (PKWiU 51.13.11)

* badanie rynku (PKWiU 74.13.11)

* doradztwo (PKWiU 74.87.16)

Wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę obejmuje wszystkie czynności wchodzące w skład wykonywanych usług i ma formę ryczałtową. Za usługi Spółka wystawia fakturę ze stawką podatku 0%, obejmującą wynagrodzenie, bez specyfikacji poszczególnych czynności (rodzajów usług). Kontrahent posiada numer identyfikacji podatkowej rozpoczynający się od liter GB.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu etykiet i innych materiałów identyfikujących rodzaj galanterii drzewnej.

Wnioskodawca w związku z tym, iż nie jest w stanie udokumentować ile etykiet wraz z galanterią dotarło do Anglii, nie odlicza podatku naliczonego od zakupu etykiet. Jednakże jest zdania, że aktualne przepisy o podatku od towarów i usług dają taką możliwość.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podatnikami, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 powołanej ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powołanych przepisów, podstawą do określenia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest spełnienie określonych warunków, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Według art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

We wniosku oraz pismach uzupełniających wskazano, że Spółka świadczy na rzecz angielskiego kontrahenta usługi w zakresie:

* pośrednictwa w sprzedaży drewna oraz wyrobów z drewna (PKWiU 51.13.11)

* badania rynku (PKWiU 74.13.11)

* doradztwa (PKWiU 74.87.16)

Za usługi Spółka wystawia fakturę ze stawką 0%, nie specyfikując poszczególnych rodzajów usług. Za usługi Spółka otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie wynikające z umowy. W cenie świadczonych usług zawarty jest koszt nabycia etykiet i oznaczeń identyfikujących galanterię drzewną i stanowi on dla Spółki koszt uzyskania przychodu.

Z powyższych informacji wynika, że Spółka świadczy usługi, które opodatkowuje podatkiem od towarów i usług według stawki 0%. Koszt nabywanych etykiet i innych oznaczeń galanterii drzewnej jest uwzględniony w otrzymywanym wynagrodzeniu za usługi i jest kosztem uzyskania przychodu. Zatem nabycie powyższych towarów jest w całości związane ze sprzedażą opodatkowaną Spółki, co w świetle powołanych regulacji wypełnia warunek przyznający prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, o ile jednak nie zachodzą inne wyłączenia wynikające z art. 88 powołanej ustawy.

Jednocześnie tut. organ informuje, że ze względu na zawarte we wniosku pytanie Spółki, rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie dotyczy wyłącznie kwestii odliczenia podatku naliczonego. Niniejsza interpretacja nie odnosi się do prawidłowości stosowanej przez Spółkę stawki podatku do świadczonych usług oraz miejsca ich świadczenia (kraju opodatkowania).

Na marginesie należy wskazać, iż według art. 86 ust. 8 pkt 1 powołanej ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl