ITPP2/443-356/09/AJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-356/09/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2009 r. (data wpływu 4 maja 2009 r.), uzupełnione pismem z dnia 28 lipca 2009 r. (data wpływu 3 sierpnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji p.n. "Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego - budowa krytej pływalni" - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2009 r. wpłynął wniosek, uzupełniony pismem z dnia 28 lipca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji p.n. "Budowa kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego - budowa krytej pływalni"

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasta wnioskuje o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Projekt zakłada "Budowę kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego - budowa krytej pływalni", w ramach którego powstanie basen kryty wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, pomieszczeniem odnowy biologicznej połączonym i powiązanym z główną funkcją obiektu, kawiarnią i parkingiem. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy i ich rodzinom dostępu do odpowiedniej infrastruktury z wysoką jakością usług edukacyjnych i zdrowotnych oraz wzrost potencjału turystycznego Miasta. Po zakończeniu inwestycji Gmina w drodze przetargu wyłoni operatora obiektu, który na podstawie zawartej umowy zajmować się będzie jego obsługą. Do obowiązków operatora należeć będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kompleksu zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi. Podmiot zarządzający zobowiązany będzie do poboru opłat za korzystanie z obiektu krytej pływalni zgodnie z taryfą ustaloną przez władze miasta na poziomie dostępnym dla mieszkańców, oraz udostępnianie pływalni na zajęcia szkolne i zawody sportowe. Pomieszczenia przeznaczone na kawiarnię, solarium, saunę, siłownię zostaną wydzierżawione przez Gminę innym podmiotom gospodarczym. Część środków na funkcjonowanie obiektu pokryta będzie z przychodów generowanych przez sam obiekt. Środki te nie pokryją jednak całości kosztów funkcjonowania i Gmina Miasto będzie przekazywać operatorowi odpowiednią rekompensatę. Gmina będzie czerpać pożytki z tytułu funkcjonowania kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego w związku z przychodami z tytułu dzierżawy pomieszczeń zespołu odnowy biologicznej i z tytułu dzierżawy pomieszczeń kawiarni. Umowy na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na kawiarnię i gabinety odnowy biologicznej zawierane będą z najemcami przez Gminę.

Obiekt pływalni krytej, od momentu jej powstania będzie mieniem Gminy, a operatorowi zostanie jedynie udostępniony nieodpłatnie na podstawy umowy cywilnoprawnej w celu realizacji nałożonych zadań. Dochód z tytułu sprzedaży biletów, dochód z tytułu reklam umieszczanych w obiekcie oraz otrzymywane od Gminy dotacje będą obrotem operatora. To operator będzie dokonywał rozliczeń z właściwym urzędem skarbowym. Cena biletów określona będzie uchwałą Rady Miejskiej, w związku z czym operator nie ma wpływu na kształtowanie się ich cen.

Po przeanalizowaniu powierzchni basenu oraz zdolności obsługi klientów wstępnie przyjęto następujące stawki za 60 min. korzystania z pływalni:

* dla biletów normalnych w dni świąteczne (wolne od pracy) 12 zł

* dla biletów normalnych w dni powszednie 10 zł

* dla biletów ulgowych w dni świąteczne (wolne od pracy) 6 zł

* dla biletów ulgowych w dni powszednie 5 zł.

Przychód operatora w związku z działalnością rehabilitacyjną prowadzoną na basenie został założony na poziomie biletów od osób korzystających z tych usług.

Usługi tego typu, zgodnie z przyszłą umową z operatorem, muszą być przez niego zapewnione, ale świadczone będą przez zewnętrzne, wyspecjalizowane firmy lub osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Umowy z podmiotami świadczącymi te usługi będzie zawierał operator.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w trakcie trwania inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w piśmie z dnia 28 lipca 2009 r., zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług mówiącym iż "w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego", Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z tym, iż dokonywane zakupy towarów i usług w ramach realizacji omawianej inwestycji związane będą z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W myśl art. 90 1 powołanej ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że pomieszczenia służące do odnowy biologicznej i kawiarni zostaną wydzierżawione, natomiast obiekt krytej pływalni, której właścicielem będzie Gmina, zostanie nieodpłatnie udostępniony wybranemu w drodze przetargu operatorowi, który na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej będzie zajmował się jego obsługą. Z tytułu dzierżawy pomieszczeń Wnioskodawca pobierać będzie czynsz dzierżawny, natomiast wszelkie dochody związane z funkcjonowaniem krytej pływalni będą stanowiły obrót operatora. Zadaniem operatora będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kompleksu, zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi. Operator, będzie się rozliczał z właściwym organem podatkowym z tytułu uzyskanych przychodów związanych z działalnością pływalni - dochód z tytułu sprzedaży biletów oraz wpływy z reklam.

Uwzględniając powyższe, jak również treść powołanych przepisów, uznać należy, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji, jedynie w tej części, w jakiej będzie służyła wykonywaniu przez Gminę czynności opodatkowanych - dzierżawienie kawiarni, solarium, sauny i siłowni. Pozostałe czynności związane z obsługą krytej pływalni, wykonywane będą przez niezależny od Gminy podmiot. Eliminuje to możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowaną inwestycją w tej części (brak związku z czynnościami opodatkowanymi). Obrót uzyskiwany z tytułu sprzedaży biletów i reklam nie będzie obrotem Gminy, a w związku z tym nie ma podstaw prawnych do odliczenia w całości podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl