ITPP2/443-34/07/KL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-34/07/KL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007 r. (data wpływu 27 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zrealizowanego projektu pod nazwą "Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych - zwiększenie szans na nową pracę" niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w ramach zrealizowanego projektu niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zrealizował w okresie od 1 września 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. projekt w ramach priorytetu 2, działania 2.4 pod nazwą "Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych - zwiększenie szans na nową pracę" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt skierowany był do pracowników publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz służby zdrowia i obejmował cykl kursów i szkoleń w zakresie obsługi komputera i urządzeń biurowych, nauki języka angielskiego, zajęć z głównych zasad przedsiębiorczości oraz spotkań z doradcą zawodowym.

Udział w szkoleniach wzięło 48 beneficjentów ostatecznych (uczestników), w związku z czym niezbędne było poniesienie następujących wydatków na:

* zakup obiadów dla uczestników,

* zakup artykułów spożywczych (kawy, herbaty, paluszków),

* zakup laptopa,

* zamieszczenie ogłoszeń w prasie,

* wydanie broszur i plakatów informacyjnych,

* wykonanie tablicy informacyjnej,

* zakup artykułów biurowych,

* wykonanie teczek na materiały szkoleniowe z logo i naklejek,

* zakup materiałów szkoleniowych,

* zakup środków czystości.

Jednocześnie oświadczono, że ww. zakupy były wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych, tj. szkoleń w ramach projektu "Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych - zwiększenie szans na nową pracę". Z kolei zakupione na potrzeby wykonania zadania: laptop i magnetofon, zostały przyjęte na stan "C." i są również wykorzystywane do czynności, tj. szkoleń i kursów, które podlegają zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części z tytułu zrealizowanej inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu ww. projektu, bowiem zakup towarów wymienionych w poz. 50 wniosku ORD-IN był wykorzystywany do czynności nieopodatkowanych, tj. kursów i szkoleń (PKWiU 80.42.20) zwolnionych z podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl